Okşan Atilla Sanön:
“Eczacıbaşı Topluluğu Bir İlke İmza Attı”
Eczacıbaşı Topluluğu geçtiğimiz ay, 2009 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Eczacıbaşı Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Okşan Atilla Sanön, PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş olan konsolide enerji tüketim ve karbon emisyonu rakamlarını kamuoyu ile paylaştıklarını ve bunun da Topluluk bazında Türkiye’de bir ilk olduğunu söylüyor.
2010 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Raporunuzu yayınladınız. Oldukça kapsamlı bir çalışma olduğunu biliyoruz. Nasıl bir süreç yaşadınız raporun hazırlanmasında?
2007 yılının ikinci yarısında, Türkiye’deki üretim faaliyetlerimizi kapsayan 15 kuruluşumuzun 30 temsilcisinin katılımıyla, bir “Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu” oluşturduk. Çalışma grubumuz, sürdürülebilir kalkınma konusunda, bir Topluluk envanteri oluşturmak, küresel anlamda bir konumlandırma yapabilmek, bu konudaki çalışmaları faaliyet gösterilen sektörler bazında derinleştirebilmek ve Topluluk çapında sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.
2007 yılından bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, misyonunu, hedeflerini ve çalışma programını belirleyerek birçok Topluluk kuruluşundan temsilcinin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına etkin katılımını sağladı. Topluluk kuruluşlarının sürdürülebilirlik etkinliğini ölçmek, değerlendirmek ve raporlamak amacıyla GRİ (Global Reporting İnitiative) raporlama sistemi benimsedi.
Topluluk kuruluşlarında hangi çevre ve ürün sorumluluğu göstergelerinin önemli olduğunu belirleyerek
2008 ve 2009 yılları için bu göstergelerle ilgili verileri topladı. Toplanan verileri aylık göstergeler halinde insan kaynakları uygulamalarından üretime kadar çeşitli alanlardaki, pek çok veriyi izleyerek, merkezi raporlama sistemine iletti. Kuruluşlarımızın 2008 ve 2009 yıllarında doğrudan enerji tüketiminden kaynaklanan karbon salımIarını hesapladı, nakliye ve enerji dışı karbon salımları ile ilgili tahminler oluşturdu.
Türkiye’deki üretim yapan kuruluşlarımızın 2008 ve 2009 yıllarında konsolide enerji ve karbon rakamlarının güvence çalışmasını tamamlamak üzere PricewaterhouseCoopers’ı görevlendirdi.
Topluluk kuruluşlarının, sürdürülebilirlik alanında karşılaşacakları fırsatlar, tehditler ve zorluklara karşı farkındalığı artırmak ve özellikle Topluluğun lokomotif markalarının faaliyetlerini değerlendirmek üzere “Çevre Çalışma Grubu”na ek olarak “Ürün Sorumluluğu Çalışma Grubu” kurdu. 2010 yılından itibaren rapora bu gruptan gelen veriler de ekIenecek.
Ayrıca, tüm süreç ve raporlama çalışması konusunda Topluluk bünyesinde duyarlılığı artırabilmek ve en iyi uygulama örneklerini paylaşabilmek amacıyla bir iç iletişim programı geliştirdi ve uygulamaya başladı. Sürdürülebilir kalkınma çalışmaları, üst yönetim tarafından aktif olarak destekleniyor ve her fırsatta tüm Topluluk çalışanları ile paylaşılıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde, doğrudan CEO’ya bağlı görev yapmak üzere bir Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörlüğü oluşturdunuz. Raporlama süreci, bu birim tarafından mı koordine edildi?
Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini stratejilerimiz, planlarımız ve yönetim anlayışımızla bütünleştirerek rekabet gücümüzün ve iş dünyasındaki başarımızın artacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımla, sürdürülebilir kalkınmayı yönetim stratejilerimizde bir dönüm noktası olarak gördük ve Topluluğumuzun sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin koordinasyonundan sorumIu olarak, doğrudan CEO’muza bağlı çalışan bir Koordinatörlük pozisyonu oluşturuldu.
Eczacıbaşı Topluluğu 2009 yılı Sürdürülebilirlik Raporu içeriği Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubunda yer alan temsilciler ve kuruluşlarda ilgiIi konularda (üretim süreçIeri, ar-ge, pazarlama, insan kaynakları) çalışan kişilerin desteği ile oluşturuldu. Rapor ön hazırlık, üretim ve iletişim süreçleri Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütüldü.
Raporlama konusunda bundan sonraki yıl için hedefiniz ne? Raporu ve dolayısıyla Topluluğun sürdürülebilirliğini artırmak için neler yapmayı plan-lıyorsunuz?
PwC tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş konsolide enerji ve karbon emisyonu verileri, Eczacıbaşı Topluluğunun Türkiye’deki 27 üretim tesisini ve bu tesislerdeki arıtma sistemlerini, depoları, laboratuarları ve yönetim binalarını kapsıyor.
Önümüzdeki yıllarda, rapor içeriğini yurtdışındaki üretim tesislerimizi ve konsolide edilmiş daha çok Global Reporting İnitiative (GRİ) verisini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz. Enerjiye ek olarak önceliği üretim tesisIerindeki su tüketimi ve binalardaki enerji tüketimine veriyoruz.

Topluluk Sürdürülebilir Kalkınma Ra-poru, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence altına alındı. Bu da sanırım bir ilk oldu. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz?
Eczacıbaşı Topluluğunun uluslararası bağımsız denetim kuruluşu PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından güvence çalışması gerçekleştirilmiş olan konsolide enerji tüketim ve karbon emisyonu rakamları kamuoyu ile Haziran ayında paylaşıldı. Eczacıbaşı, topluluk bazında Türkiye’de bu çalışmayı gerçekleştiren ilk kuruluş oldu.
Bu rapor, 2009 yılı sonu itibarı ile Topluluğumuzun sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin politika, strateji ve çalışmalarını ve Türkiye’deki kuruluşlarımızın sürdürülebilir iş uygulamalarını kapsıyor. Daha önce, Mayıs 2007 ve 2008’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 ilkesini uygulama ve destekleme çalışmalarımızı özetleyen Gelişim Raporlarını yayınlamıştık.
Bu raporda; sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon yönetimimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubumuzun faaliyetleri ve Türkiye’de Topluluk kuruluşlarımızın, sürdürülebilir iş uygulamalarını da kapsamak üzere; sürdürülebilir kalkınma ilkelerini iş süreçlerimizle bütünleştirmek yolunda attığımız adımları anlatıyoruz. Raporun içeriğini belirlerken genel yaklaşım ve kapsam için daha önce hazırladığımız Küresel İlkeler Sözleşmesi gelişim raporlarından hareketle yola çıktık ve çevresel konuları daha detaylı olarak ele aldık. Bu yaklaşım bizim iklim değişikliği, çevre kirliliği ve su tüketimi ile diğer doğal kaynakların kısıtlılığı konularındaki duyarlı-lığımızı olduğu kadar bu konulara çözümler üretmenin işletmelerimizin başarısını artıracağına olan inancımızı da ortaya koyuyor.
Dünyada Sürdürülebilirlik Raporları, genellikle GRİ (Global Reporting Initiative) tarafından onaylanıyor. Sizin böyle bir çalışmanız olacak mı? Bir de, GRl’ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 2010 yılı Konferansında, mali raporlarla sürdürülebilirlik raporlamalarının tek bir rapor haline getirilmesi tartışıldı. Bu konuda görüşleriniz nedir?
Sürdürülebilirlik raporlaması iş dünyasında giderek yaygınlaştığından, raporlama konusunda da çok farklı sistemler oluşuyor. 2009 Sürdürülebilirlik Raporunu ve içerisinde sunulan göstergeleri hazırlarken Global Reporting İnitiative (GRİ) veri rehberi, sınırlama protokolü ve raporlama sitemini esas aldık. Bu raporu önceki iki gelişim raporu ile karşılaştırmak isteyenler için 10 ilkeyi içeren bölümler raporun sonunda “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Başvuru Rehberi” başlığında sunuluyor. Tüm içeriği paylaşmak istediğimiz için raporun internet sitesini de oluşturarak, kamuoyunun erişimini sağlamayı hedefledik: www.eczacibasi.com.tr/sustainabledevelopment
Giderek çeşitlenen ve içerikleri farklılaşan sürdürülebilirlik raporlamaları konusu dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma konuları ile ilgili girişimlerde aktif rol alıyoruz. Yer aldığımız tüm oluşumlarda yeni nesil GRİ raporlamaları ve diğer çalışmaları takip ediyoruz.
2007 yılında, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyine (WBCSD) Türkiye’den üye olan ilk kuruluş olduk. Ayrıca WBCSD’nin Türkiye’deki üyesi olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin (TBCSD) de üyesi olduk. Topluluğumuzun Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü halen TBCSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 2009 yılında, İklim Değişikliğine Karşı Kopenhag Bildirisini imzaladık ve aynı yıl özel sektör için iklim değişikliği alanında güncel bilgi vermeyi ve teknik destek sağlamayı hedefleyen İklim Platformuna dahil olmanın yanı sıra Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve TBCSD tarafından sürdürülebilirlik konusunda çalışmak üzere oluşturulan birçok komisyona katılarak yerel çalışmalardaki katkımızı da güçlendirdik.

Çevreye Yatırım, Artık Bir Trend Değil, Gereklilik

Previous article

Eko Şehir Modelleri Geliştiriyoruz

Next article

You may also like