Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

TEV ile Enerji Verimliliğinde Yeni Bir Kapı Daha Açtık

476 0

Ekran Resmi 2014-07-01 22.27.40Artan nüfus ve değişen yaşam ko­şulları paralelinde tüketilen enerji miktarı her geçen gün artıyor. Gü­nümüzde binalar dünyadaki toplam enerji tüketiminin %40’ını oluştu­ruyor. Her gün gerekenden daha fazla enerji tüketecek yeni binalar inşa ediliyor ve bugünün verimsiz milyonlarca binası gelecekte de var olmaya devam edecek.
Bu verilerden hareketle SKD Enerji Çalışma Grubumuz, 2013’te “Bi­nalarda Enerji Verimliliği” (BEV) projesini başlatmıştı. BEV bildirge­mize bir yıl içinde imza atan kurum sayısı 30’a yaklaştı. İmzacı kurum­larımız, 2015’e kadar planladıkları enerji tüketimi azaltım hedeflerini konsolide edecekler ve bu yıl içinde bildirgenin toplam etkisini kamuo­yu ile paylaşma imkânımız olacak.
Yeni Çalışma Alanımız: Taşıtlarda Enerji Verimliliği
Bu yıl “enerji verimliliği” konusun­da yeni bir başlık altında daha ça­lışmaya başladık: Taşıtlarda Enerji Verimliliği (TEV). Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 verileri­ne göre ülkemizde trafikteki toplam taşıt sayısı 18 milyona yaklaştı. Türkiye için otomotiv sektörü haya­ti bir önem taşıyor. Çünkü bir nu­maralı ihracat kalemini oluşturuyor, 400 bin kişiye istihdam sağlıyor. KPMG’nin raporuna göre gelecek beş yılda sektör yaklaşık %50 büyü­yecek. Yani trafiğe çıkan araç sayısı artmaya devam edecek.
Şirketlerin dağıtım kanalları, araçla­rı, çalışan servisleri, saha ekip araç­ları ve filoları göz önüne alındığında bu tüketimin azaltılmasında iş dün­yasının rolü ve önemi daha iyi anlaşı­lıyor. Şirketler, yeşil filo yaklaşımı ile taşıt izleme sistemleri, sürüş teknikle­ri, araç bakımı, doğru yakıt ve lastik kullanımı gibi konularda alınabilecek önlemlerle hem enerji tasarrufu yapı­labilir hem de daha az karbon salımı hedeflerine ulaşabilirler.
Verimlilikle İlgili Bir Kılavuz Hazırlayacağız
SKD olarak, TEV çalışmalarımız kapsamında ticari faaliyetleri için karayollarında taşıt kullanan tüm şirketlerin yakıt tüketimlerini, dola­yısı ile zehirli gaz salımlarını ve yakıt kaynaklı maliyetlerini nasıl azalta­caklarına yardımcı olacak bir kıla­vuz hazırlamayı planladık. Yapılacak pilot uygulamayla tasarruf miktarını ortaya çıkaracağız. Bu bize ülkemiz genelinde kullanılan araç sayısı üze­rinden yapılabilecek tasarrufu belir­leme imkânı sağlayacak.
TEV ile ilgili olarak iş dünyası ile ilk buluşmamızı geçtiğimiz Mayıs başın­da gerçekleştirdik. Brisa, Coca-Cola, HED Akademi, Shell & Turcas, To­faş ve Vodafone Türkiye’den katı­lımcılar iş dünyasının temsilcileriyle farklı yöntemlerle yakıt tüketiminin nasıl azaltılabileceği konusunda önemli bilgileri paylaştılar. Toplantı­ya katılan uzman isimler, çok mali­yet getirmeyen birtakım önlemlerlenasıl enerji tasarrufu sağlanabilece­ğini de aktardılar.
Yılda %15’e Kadar Tasarruf Sağlayacak Önlemler
SKD Enerji Çalışma Grubu TEV Sorumlusu Özgür Şener’in mo­deratörlüğünde yapılan toplantıda uzmanlar “Taşıtlarda lastik basınç­larının doğru/hatalı yakıt tüketi­mine etkisi, Ticari araçlarda rüzgâr direncinin yakıt tüketimine etkisi, taşıtlarda zamanında servis bakım yapılmasının yakıt tüketimine etki­si, Yüklü faaliyet gösteren taşıtlarda doğru yükleme yöntemlerinin yakıt tüketimine etkisi, Sürücü kullanım şekillerinin, alışkanlıklarının yakıt tüketimine etkisi” başlıklarında bil­giler aktardılar.
Yılda %15’e kadar yakıt tasarrufu sağlayacak önlemler arasında bazıla­rı oldukça dikkat çekiciydi. Örneğin seyahatinizi planlamanız (güzergâh tespiti, saat seçimi vb) dur-kalk sa­yınızı, yani yakıt tüketiminizi azaltı­yor. En çok yakıt tüketimi, hızlanma ve özellikle ani hızlanma ile oluyor. Sabit hızla gitmek performansı arttırıyor. Filolarda hız limitinin dü­şürülmesi, maksimum hız limitinin operasyona uygun olarak belirlenip sürücülere bırakılmaması, araç ta­kip sistemi büyük tasarruf sağlıyor. Araçlara gereksiz yük koymamak gerekiyor. Lastiklerinizin basıncını kontrol ettirmeniz, kaliteli yağ ve ya­kıt kullanmanız yine pratik tasarruf kalemlerinden bazıları.
Yaz tatillerinin yoğun olduğu Tem­muz ayında şirketler kadar, bireysel araç kullanıcılarının da enerji verim­liliği konusunda yapabilecekleri pek çok şey var.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş