Yapılan araştırmalara
göre ofis çalışanlarının
bir işgünü içinde
basmış oldukları kağıt
dokümanların %45’i çöpe
atılıyor. Oysa iyi bir atık
kağıt yönetimiyle %25
enerji tasarrufu, %60
daha az hava kirliliği, %40
daha az su kirliliği ve %40
daha az çöp rakamlarına
ulaşabiliriz. Teknoloji
ve iş süreç yönetiminin
öncü şirketlerinden olan
Xerox da dünya genelinde
on binlerce şirkete
“Yönetilebilen Baskı
Hizmetleri”ni sunuyor.
Biz de Xerox Türkiye
Genel Müdürü Burak
Özer’e hem firmalara
sundukları hizmetleri
sorduk, hem de kağıt
tasarrufunun püf
noktalarını…
Füsun AKAY

zeroxÖncelikle Xerox’un sürdürülebilir­lik konusundaki vizyonunu payla­şır mısınız bizimle?
Xerox, uzun yıllardan bu yana şir­ket hedefleri ile sürdürülebilir çevre politikasını aynı çizgide götürüyor. Üretim süreçlerinde ve Ar-Ge pro­jelerinde çevreyi korumayı öncelik­lendiren bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürüyor. Xerox’un bu konudaki duyarlılığını gösteren pek çok çalış­ması var. Şirketimiz, her yıl “Energy Star” programı kriterlerine uyarak 1.1 milyon evi bir yıl boyunca ay­dınlatmaya yetecek 1.4 milyon me­gawat saatlik enerji tasarrufu sağlı­yor. Tüm yeni ürünlerimiz; gürültü, ozon ve toz emisyonlarının en aza indirgendiği bir ortamda üretiliyor. Ürünleri oluşturan parçaların geri­dönüşüm ve yeniden kullanımı ise %99.3 gibi tarihi bir orana ulaştı. Xerox’un sıfır atık ile düzenli depo­lama programı kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Su koruma programı ile son bir yıl içinde su tüketimi %17 oranında azaltıldı. Bunlar ilk etapta göze çarpan faaliyetler.
Bir de şirketlere “Yönetilen Baskı Hizmetleri”ni sunuyorsunuz. Bu hizmet, gerek firmalara gerekse çevre korumaya yönelik ne gibi avantajlar sağlıyor?
zerox1Xerox, verimli bir doküman yöne­tim sürecini sürdürülebilirliğinin olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyor. Şirketin kağıt tasarrufu konusunda birçok inovatif çalışması var. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan, halen üzerinde çalışmaları sürdü­rülen, defalarca kullanılabilen si­linebilir kağıt buluşu, elektronik kağıt buluşu, geridönüşümlü kağıt buluşları, bilgi ve dokümanların basılmadan paylaşılabilmesini sağ­layan yazılımları bu konuda yaptığı çalışmalara örnek olarak verilebilir.

İş yaşamını inovatif yaklaşımlarıyla baştan sona değiştiren Xerox’un özellikle kurumsal şirketlere sun­duğu Yönetilen Baskı Hizmetleri (Managed Print Services) de kağıt tüketimini azaltan, çevre korumaya ve iş akışlarını sürdürülebilir kılma­ya yönelik bir Xerox yaklaşımı. Söz konusu hizmet ile şirketlerin bu alanda yaptıkları harcama maliyet­lerini %30’lara varan oranda düşür­meyi, çalışan üretkenliğini artırmayı ve sürdürülebilir iş akışı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Yönetilen Baskı Hizmetleri; şirketlerin kağıt, toner, kartuş gibi sarf malzemelerinin kul­lanımını azalttığı gibi enerji kulla­nım miktarlarını da düşürüyor.
zerox2Xerox’un en son teknoloji çok fonk­siyonlu ofis ürünleri, daha az sarf malzemesi ve enerji kullanımını teşvik ediyor ve Energy Star prog­ramı standartlarını destekliyor. Aynı zamanda kullanılmadığı zaman mi­nimum enerji tüketimi modunda bekleme ve hızlı bir şekilde devreye girme özellikleri ile performanstan taviz vermeden enerji tasarrufunu destekliyor. Birçok ofis aracımızda, üzerinde kartuşu, ambalaj kutusu bulunmayan, kendini eriterek tama­men bitiren “katı mürekkep” (solid ink) teknolojisi dediğimiz çevreci bir toner kullanılıyor. Katı mürek­kep teknolojisi geleneksel lazer ya­zıcılara göre %90 daha az atık oluş­turuyor, dolayısıyla da çevreye daha az karbon ayakizi bırakıyor.
Bildiğimiz kadarıyla bu hizmetle, şirketlerde kullanılan ofis araçları da optimize ediliyor. Bu kapsamda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
zerox3Evet… Yönetilen Baskı Hizmetleri’ni almaya karar veren şirket için önce­likle analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda ofis cihazları sadece şir­ketin baskı maliyetlerini azaltmak için değil, aynı zamanda kağıt tüke­timini de azaltacak şekilde konum­landırılıyor. Örneğin ofis binasındaki işlevsiz birkaç yazıcı yerine çalışan­ların yoğun olarak baskı aldığı or­tak noktalara çok fonksiyonlu ofis cihazları yerleştiriliyor. Böylece ofis içinde merkezi noktalardan çok fonksiyonlu birkaç ofis aracı ile daha az sayıda ofis makinesinin kullanıl­ması sağlanıyor. Bu cihazların hep­sinin çift taraflı yazdırma, bilginin dijital ortama aktarılabilmesi için; bilgisayara, e-posta’ya veya başka bir ofis cihazına tarama seçenekleri bulunuyor. Xerox’un çok fonksiyon­lu ofis cihazlarında kulanılan Xerox ConnectKey teknolojisinin sunduğu mobil olarak ve bulut üzerinden ça­lışma altyapısı da kağıt tüketimini azaltan teknoloji çözümleri arasın­da gösterilebilir. Xerox ConnectKey platformuna sahip çok fonksiyonlu ofis araçları ile zaman ve mekandan bağımsız bulut üzerinden baskı ala­bilme imkanı, iş öncesinde yapılan gereksiz baskıların önüne geçiyor.
Bu platformun popüler depolama hizmetlerini desteklemesi de kağıtla yapılan birçok işin tüm mobil cihaz­lar üzerinden yapılmasını sağlıyor. Dünya üzerinde her sektörden on­binlerce kurum ve kuruluşa verilen Xerox Yönetilen Baskı Hizmetleri ile şirketler %30-40’lara varan oran­larda kağıt tasarrufu sağlıyor.
zerox4Peki, kağıt israfına dikkat çekmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıy­la yaptığınız işbirlikleri var mı?
Xerox, çevre koruma ve sürdürü­lebilirlikle ilgili dünyadaki çeşitli kuruluşlarla ortak hareket ediyor ve bazı programlar yürütüyor. Sür­dürülebilir bir çevre için çalışma yapan STK’lara her yıl milyonlarca dolar bağışta bulunuyor. Xerox’un çevre korumaya yönelik yaptığı ça­lışmalar ve ayırdığı kaynaklar, her yıl düzenli olarak yayınlanan Glo­bal Vatandaşlık Raporu’nda detaylı biçimde açıklanıyor. Örneğin Xerox ve The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) arasındaki işbir­liği 8’inci yılında çok önemli projele­re imza atarak devam ediyor. Xerox dünyanın en büyük ofis kağıdı teda­rikçisi olarak, kağıt üretici firmalara getirdiği standart ve zorunluluklar­la, doğal orman alanlarından kağıt üretmek için ağaç kesimini engelli­yor ve dünya üzerinde ağaç tarımı yapılmasını teşvik ediyor. Aynı za­manda tedarikçilerinin de sürdürü­lebilir orman yönetimi için bağlayıcı olan koşullara sadık kaldıklarını sıkı bir biçimde denetliyor.

Günümüzde pek çok şirketin ge­reksiz yere, çok fazla kağıt israfı yaptığı bilinen bir gerçek. Bu ko­nuda yöneticilere ve çalışanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Kağıt israfını azaltmanın temel yolları nelerdir?

Xerox’un yaptırdığı araştırmalar, ofis çalışanlarının bir işgünü içinde basmış oldukları kağıt dokümanla­rın %45’ini çöpe attıklarını gösteri­yor. Biz de kağıt tüketimini azalt­mak için çalışanlara, yöneticilere, hatta bireysel kullanıcılara birçok tavsiyelerde bulunuyoruz. Xerox ofis araçları üzerinde bulunan, ka­ğıt tasarrufu sağlayan özelliklerin iyi bilinmesini ve kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle ofis çalışanlarının ve yöneticilerin baskı alırken kağıdın iki tarafını da kullanmasını, kağıt dosyalar arşiv­lemek yerine dijital bir arşivleme sistemi oluşturmalarını, bilgiyi ka­ğıt üzerinden dolaştırmak yerine ağ ortamında dağıtmalarını, çok sayfalı dokümanlar için de sadece basılması gereken bölümlerin seçi­lerek basılmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca yanlışlıkla, öylesine basılan ve basıldıktan sonra yazıcıda unutu­lan dokümanları engellemek için de ofis ürünlerimizde bulunan şifreli veya kartlı baskı seçeneği sunuyor, yazıcıya gönderilen dokümanların yazıcı başına gelmeden yazdırılma­masını sağlıyoruz. Bu denenmiş önerilerle yıllık ortalama %50’nin üzerinde kağıt tasarrufu sağlanabi­leceğini düşünüyoruz.

zerox5Her Yıl Kişi Başı 42 kg Kağıt Tüketiyoruz!
Türkiye’nin kağıt tüketimi konusunda net bir istatistiki veri olmadığını belirten Xerox Türkiye Genel Müdürü Burak Özer, çeşitli güvenilir kuruluşların yaptığı saptamalara göre her yıl kişi başı ortalama 42 kg kağıt tüketildiği bilgisini paylaşıyor. Bu kağıtların da büyük bir bölümünün geri dönüştürülemediğini vurgulayan Özer, kağıt tüketimi konusunda önemli veriler paylaşıyor. Bunlardan biri de dünyada tüketilen kağıt miktarının hepsinin geri dönüştürülmesi durumunda her yıl 8 milyon hektar orman alanının korunabileceği. Atık kağıtların kullanılmasıyla sağlanacak tasarruf miktarları da şöyle: %25 enerji tasarrufu, %60 daha az hava kirliliği, %40 daha az su kirliliği, %60 su tasarrufu ve %40 daha az çöp… Bir ton kullanılmış kağıt, geri kazanıldığında yaklaşık 16 adet çam ağacının kesilmesini, bir ton kullanılmış gazete kağıdı, 8 çam ağacının kesilmesini engelliyor. Özellikle baskı endüstrisi verilerine göre kesilmiş ormanların %11’i kağıt endüstrisi tarafından kullanılıyor. Endüstrilerin öncelikli kağıt, enerji ve su kullanımını azaltarak sürdürülebilirliği desteklemesi gerektiğinin altını çizen Burak Özer, son olarak şunları söylüyor: “Xerox, kendi markası ile ürettiği ofis kağıtlarında uluslararası çevre standartlarına bire bir uyuyor ve kağıt üretim süreçlerini, tedarikçilerini denetliyor. Xerox gibi diğer kağıt tedarikçilerinin de üretilen kağıtların hammaddesini doğal orman alanlarından değil, ağaç tarımı yapılan alanlardan sağlaması ve üretim süreçlerini kontrol etmesi gerekiyor.”

Enerji Ekonomisi, Mayıs’ta Antalya’da Konuşulacak

Önceki Haber

İBB’nin 10 Yıldaki Rekorları

Sonraki Haber

Diğer Haberler