Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

“Binalarda Enerji Verimliliği” Artacak

442 0

binalarda enerji verimliliği1Türkiye’nin enerji ihtiyacı, her yıl %5’e yakın artıyor. Ancak enerjide dışa bağımlı olmamız, kullandığımız enerjinin dörtte üçünü ithal etme­mize neden oluyor. Enerji üretmek önemli ama ondan daha da önem­li olan “elimizdeki enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak”. Özellik­le binalarda… Binalar, dünyadaki toplam enerji tüketiminin %40’ını gerçekleştiriyor. SKD olarak ana ça­lışma konularımızdan biri enerji ve Enerji Çalışma Grubumuzun öncü­lüğünde, 2013’te “Binalarda Ener­ji Verimliliği (BEV) Bildirgesi”ni imzaya açtık. Bu imza ile firmalar şu beş aksiyonu hayata geçirmeye başlıyorlar:

  • Şirket binalarındaki mevcut du­rumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana da­yalı enerji ve/veya CO2 azaltım he­defleri belirlemek,
  • Şirket binalarında enerji kulla­nım performansının iyileştirilmesine yönelik bir şirket politikası yayınla­mak,
  • Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata ge­çirmek,
  • Şirketin enerji kullanımı, CO2 salı­nımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürüle­bilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak,
  • Binalarda enerji verimliği çalış­malarını daha yaygın hale getirmek için tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, Ar-Ge, bilgi­lendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.

13 Şirket, 13 Örnek Uygulama
Bugüne kadar farklı sektörlerden 30 firma, bu bildirgeye imza attı ve bu şirketler, beş aksiyonu gerçek­leştirmek üzere çok başarılı projeler yürütüyorlar. Devam eden, sonuçlar alınmaya başlayan projelerin bazıla­rını kamuoyuyla paylaşmak üzere harekete geçtik ve “Binalarda Ener­ji Verimliliği” isimli yayını hazırla­dık. 2014 yılı bitmeden basılacak ve iş dünyasıyla paylaşılacak.
Yayınımızda Türkiye’den 10 (Boy­ner, Bursagaz, Coca-Cola, Ecza­cıbaşı, Garanti, Shell, TSKB, Uni­lever, Ven Esco) yurtdışından üç (Akzo Nobel, Roche, Schneider Electric) firmanın BEV yolculuğu sırasında neler yaptıkları yer alı­yor. Şirketlerin profillerine, hangi bina ya da binalarda enerji verim­liliği çalışmaları yaptıklarına, BEV Bildirgesi’ni ne zaman imzaladıkla­rına ve bugüne kadar neler yaptık­larına ilişkin bilgilere bu yayın ile ulaşmak mümkün olacak. Yayını­mızda yer alan ve bildirgemizi im­zalayan firmaların ortak özellikleri, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin odağına yerleştirmeleri, tedarikçile­rinden bu konuda beklenti içinde olmaları, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve içselleştirilme­si konusunda çalışmalar yapmaları.
Hem bu firmaların sayılarının art­masını hem de örnek uygulamaların katlanarak çoğalmasını diliyoruz.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş