BM’nin Binyıl Bildirgesi’nin sekiz önemli maddesinden biri, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi… Bu hedeften yola çıkan Global Compact Türkiye de Mayıs 2014’te “Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”nu oluşturdu ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. “Kadın güçlenirse toplum güçlenir” mottosuyla hareket eden grubun faaliyetlerini ve geldikleri noktayı Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur’un kaleminden okuyalım…
Dilek CESUR, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü

kadın güçlenirse toplum güçlenir
Eylül 2000’de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 147 hükümet başkanı, “küresel düzeyde insan onuru ve eşitlik ilkelerinin güçlen­dirilmesi için topluca taşıdıkları sorumluluğu” kabul ederek Binyıl Bildirgesi’ni ilan etti. Söz konusu bildirgeyle de 2015 yılına kadar ön­celikli sekiz hedef belirlendi.
Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlen­dirilmesi, bu sekiz hedeften biri ve hiç kuşkusuz kalkınma hedeflerine ulaşmak için de en önemli maddeler arasında. Bu hedef, hem kendi ba­şına insan hakları alanında önemli bir fonksiyona sahip, hem de diğer alanlarda ve amaçlarda ilerleme kaydedebilmenin ön koşulunu oluş­turuyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği; genel­likle kadın-erkek arasındaki gelir eşitsizliği, ücretli işe ulaşmadaki eşitsizlikler, temel hizmetleri alma­da yaşanan zorluklar, etnik kökene dayalı ya da engelli olmaktan kay­naklı eşitsizlikler, mülkiyet hakla­rından yoksun olmak gibi farklı bi­çimlerle kendini gösteriyor. Bütün bunlar da aslında sadece kadınlar­da değil, erkekler, çocuklar, aileler üzerinde ve bir bütün olarak toplu­mun genelinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle bugüne kadar öncelikli olarak ele alınan bu maddenin, 2015’ten sonra da takip edilmesi gerekiyor.
50’yi Aşkın Üyemiz Var
kadın güçlenirse toplum güçlenir.png1
Hedeflerin açıklanmasından bu yana ülkeler, söz konusu madde­nin öneminden yola çıkarak çeşitli çalışmalar başlattı. Bu doğrultuda birçok sivil toplum örgütü, kuru­luş ve firma; kadınların toplumdaki statüsünü güçlendirmeye yönelik uygulamalara imza attı. Ama asıl önemli olan, bu çalışmaların sür­dürülebilirliğini sağlamak ve 2015 sonrasında da bu konuda ortak bir sinerjiyle hareket edebilmek.
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu da bu doğrultuda Mayıs 2014 toplantısında “Kadının Güç­lenmesi Çalışma Grubu” oluşturul­masına karar verdi. Kadının güçlen­mesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bu çalışma grubunun; genel olarak şirketler ara­sı öğrenme süreçlerini desteklemesi,  farklı paydaşların kadının güçlenme­si konusunda yaptığı çalışmalarla il­gili katılımcı firmalar arasında sinerji yaratması ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empower­ment Principles-WEPs) ülke çapında yayılımına destek vermesi amaçla­nıyor. Ayrıca bu çalışma grubunun “Kadın Dostu Şirket” hedeflerine ulaşmak için de özel sektörün top­lumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini bir araya getirerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarına büyük katkı sağ­layacağı düşünülüyor.
Bu doğrultuda 17 Haziran 2014 ta­rihinde Ankara’da ilk toplantısını ya­pan grubumuz çalışmalarına başladı ve geçen sekiz ayda da bu konuda önemli ilerleme sağladı. Global Com­pact Türkiye sekretaryasını TÜSİAD ile ortak yürüten Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Wo­men) desteğiyle 10 Şubat 2015’te üçüncü defa bir araya gelen Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’na, özel sektör, akademi, sivil toplum, beledi­ye ve ticaret örgütü dahil olmak üze­re 50’den fazla kurum ve kuruluş üye oldu. Üye sayısı ile Global Com­pact Türkiye’nin en fazla katılımcısı olan çalışma grubu olma özelliğini de taşıyan bu grupla yapılan iki ge­nel toplantıda çalışma şekli, hedefler ve bu hedefler doğrultusundaki faa­liyet planları oluşturuldu.
WEPs İmzacı Firma Sayısının Artırılması Hedefleniyor
Kendi içinde teknik ekip, iletişim ekibi, materyal oluşturma ekibi, eğitim materyalleri ekibi, mentor­luk/coaching ekibi, destek ekibi ve WEPs uygulama rehberi hazırlama ekibi olmak üzere çeşitli alt gruplar oluşturulan grubun iki temel hedefi var. Birincisi, özel sektörün toplum­sal cinsiyet eşitliği girişimlerini bir araya getirerek şirketler arası öğ­renme süreçlerini desteklemek. Bu kapsamda, kadın-erkek cinsiyet eşit­liği konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaları kamuoyuna duyurarak ve bu çalışmaları yapan tüm kuru­luşlar arasında bir sinerji ve öğren­me ortamı yaratarak bu konuda far­kındalığı artıracağımıza inanıyoruz.
Çalışma Grubu’nun ikinci hede­fi ise UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağ­lamak. Bu doğrultuda Türkiye’deki WEPs imzacısı firma sayısını artır­mayı, kadınların işyerinde, piyasa­larda ve toplumda güçlenmesini sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bu platforma 2014 yılı sonu itiba­riyle dünya çapında 850’den fazla işletme, Şubat 2015 itibariyle de Türkiye’den 24 kuruluş imza atmış durumda.
Bu hedefler paralelinde özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, kadınla ilgili çalışmalar yapan STK’lar, üni­versiteler, konu ile ilgili politikalar oluşturan devlet organları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ve basın-yayın organları da hedef kitle­mizi oluşturuyor ve paydaşlarımız arasında yer alıyor.
“Kadın güçlenirse toplum güçlenir” diyerek yola çıktığımız bu oluşum­da ilk işimiz de mevcut durumu gösteren bir araştırma yapmak ve çalışma grubunda yer alan firma­ların, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin kadının güçlenmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetler ile örnek uygulamaları bir araya getir­mek oldu. Bu doğrultuda elde ettiği­miz bilgileri tüm üyelerimizle payla­şarak öğrenme ve etkileşim sürecini başlatmış olduk.
Geçtiğimiz dönem içinde İletişim Ekibimiz, üyeler arasında ve hedef kitlelerimiz nezdinde iletişim stra­tejilerimizi ve yapılacak çalışmaları belirlerken, WEPs Uygulama Reh­beri Hazırlama Ekibimiz de özel­likle WEPs imzacı sayısını artırmak ve onlara prensiplerin uygulanması konusunda yol göstermek üzere hazırlanacak materyaller üzerinde çalışıyor.
Kısacası, geçen bu sekiz aylık zamanda grubumuzu oluşturan kurumları, firmaları ve STK’ları tanıdık, amaç ve önceliklerimizi be­lirledik, faaliyet planımız ile iletişim stratejimizi oluşturduk. Mart ayı ile birlikte hayata geçireceğimiz faali­yetlerimizle çalışmalarımızın yansı­malarını görmeye başlayacağız.

Peki, Sosyal Medya İletişiminiz Sürdürülebilir mi?

Önceki Haber

Kadının Doğası Doğanın Kadınları

Sonraki Haber

Diğer Haberler