Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Common Purpose Türkiye “Yetkinin Ötesinde Liderler” Yetiştiriyor

467 0

“Sen sadece kendi işine bak, gerisini boş ver” düşüncesini yıkmayı hedefleyen Common Purpose Türkiye, aynı şehirde yaşayan, ama birbirleriyle mecbur olmadıkça temas etmeyen liderleri ortak idealler doğrultusunda işbirliğine teşvik ediyor. “Yetkinin ötesinde liderler” yetiştirdiklerini dile getiren Common Purpose Türkiye ve Ortak İdealler Derneği Genel Müdürü Ayşegül Gürerk, bu kavramın ne anlama geldiğini, hedeflerini ve hayata geçirdikleri projeleri EKOIQ’ya anlattı.
Füsun AKAY
sivil toplum


Bugün dünya çapında tanınır hale gelen Common Purpose’in misyo­nu ve hedefleri ile Türkiye’deki yapılanması hakkında bilgi verir misiniz önce?
Common Purpose, tüm dünyada top­lumun temel taşlarını oluşturan özel sektör, kamu ve sivil toplum kuru­luşları için çalışan liderleri bir araya getiren ve onlara “Yetkinin Ötesinde Liderlik” deneyimleri yaşatan prog­ramlar organize ediyor. 1989’dan bugüne kadar 300 binden fazla kişi ve kurumun desteğiyle dünyada 75 şehirde farklı sektörlerden 40 binin üzerinde katılımcıyı mezun etti. İngiltere, Almanya, Macaristan, İrlanda, Güney Afrika, Hong Kong, Hindistan, Ortadoğu ve Kuzey Afri­ka, Singapur ve Amerika’da faaliyet gösteren Common Purpose, Türki­ye’deki faaliyetlerini ise 2008 yılın­dan bu yana Ortak İdealler Derneği adı altında İstanbul’dan yürütüyor. Ortak İdealler Derneği, toplumun değişik katmanlarından ve farklı geçmişlerden gelen, liderlik yolunda ilerlemekte olan bireyleri, liderlik vasıflarını daha da geliştirerek, yaşa­dıkları toplumda ve şehirde fark ya­ratmakta önderlik yapmaları için bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir dernek.
Şehirlerin, ülkelerin yaşam kalite­sini artırabilmek amacıyla, toplu­mu oluşturan kişilerin “liderlik” yetkinliklerini teşvik ediyorsunuz. Liderlik konusuna odaklanmanızın nedenlerini açıklayabilir misiniz? Değişimin liderler aracılığıyla mı yaşanacağını öngörüyorsunuz?
Dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu karmaşık politik, sos­yo-ekonomik ve finansal yapı göz önüne alındığında, en büyük ihtiyaç ileriyi gören ve birçok hassas den­geyi kısa ve uzun dönemli strateji­lerle çözmeye odaklanan liderlerdir. Bugünün ve yarının temelini atacak bu liderler, geleceğin sisli resmini somut ve kararlı fırça darbeleriyle oluşturabilecek, resmin gerçekçili­ğini bozmadan ışığı ayarlayabilecek ve toplumu bu yönde yürütebilecek bireylerdir. Böyle bir vizyona sahip bireylerin liderlik vasıflarının gelişti­rilmesi ve fikir paylaşmaları onların daha da üretken ve çözüme yönelik olmalarına ve birçok yönden top­luma katkıda bulunmalarına fırsat veriyor. Common Purpose, liderleri her yönden geliştirmek için geniş kapsamlı eğitimlerle bir liderlik ha­reketi sürdürüyor. Liderleri hedefli­yoruz, çünkü iyi liderler toplumları zirveye çıkartabilir.
Common Purpose programlarıyla, yöneticilerin liderlik becerilerini ge­liştirmeyi, daha aktif ve uyumlu bir toplum oluşturmak için birlikte daha etkili bir şekilde çalışmalarını sağla­mayı hedefliyoruz. Nihayetinde, ama­cımız daha güçlü ve daha iyi iletişim kuran bir toplumun oluşması.
sivil toplum.png2
“Yetkinin Ötesinde Liderlik” dene­yimi yaşatan programlar organize ettiğinizden söz ettiniz. Bize bu kavramı biraz açar mısınız?
Yetkinin Ötesinde Liderlik kavra­mı, Common Purpose için olmazsa olmazdır, çünkü bir lider olarak artık eskisi gibi sadece kendi yetki ve konfor alanında hareket etmeye devam edemezsiniz. Bu yüzden ku­rumumuzun daha etkili olabilmesi için artık meşru yetki alanının da dışına çıkmayı öğrenmeliyiz.
Common Purpose’ın temelinde iki kavram yatıyor. Biri liderlik, diğeri de sivil toplum. Geleceğimizin ne yönde olacağı 2 ile 2’nin toplamını 5 ya da 6 yapabilen liderlerin, yani mevcut kaynaklarımızı mümkün olan en etkili şekilde ve en zekice kullanabilenlerin elinde. Bu liderle­rin bu şekilde hareket edebilmeleri için kendi yetki alanlarının da dışı­na çıkıp liderlik yapmaları gereki­yor. İşte biz bu düşünceyi aşılamaya çalışıyoruz liderlerimize. Dünyanın birçok yerinde de artık bu düşünce hakim. Yetkinin Ötesinde Liderlik konseptinde Common Purpose li­deri, her zaman daha geniş açılarla bakabilen liderdir, radarlarını kü­çük alanları görmeye yetecek kadar kısıtlı ayarlamak istemeyendir. Bu radar alanlarını sadece kendi yetki alanlarındakilerle değil, daha da uzaktaki uyarıları algılayabilecek şekilde ayarlama ihtiyacı duyandır. Common Purpose liderleri, yetki­lerinin ve kendi bütçelerinin de dı­şındaki konularda etkili ve sorumlu olmaya alışan ve artık kurumlarının bütününden kendilerini sorumlu hissetmeye başlayandır. Ancak bu li­derler bununla da yetinmeyecekler­dir. Daha da ötesine geçip, sivil top­lum faaliyetlerinde de aktif rol alma isteğini duyacaklar ve kendilerini bu alanda da sorumlu ve tutkulu hissetmeye başlayacaklardır. Orga­nizasyonlar ve kurumlar komplike bünyelerdir. Bundan dolayı kurum­lar arası iletişimi sağlayacak, lider­lik yapacak kişilere ihtiyaç vardır. Bugüne kadar yapmadığı kadar çok kendi kurumunun dışındaki dünya ile ilişki kurabilen, farklı kültürlerle işbirliği yapabilen, sınırları ve en­gelleri aşabilen liderlere ihtiyacımız var. Bunlar Common Purpose eği­timlerimizde sürekli olarak işlediği­miz liderlik becerileridir
Büyükşehirlerde yaşayan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik ola­rak “Meridyen” adlı bir programı­nız var. Bu programın içeriğinden bahseder misiniz bize?
Meridyen, herkese açık ve modüler yapısından dolayı esnek ve kişisel­leştirilebilen, sadece senede bir kere açılan bir liderlik eğitimi. Kamu, özel sektör ve STK yöneticilerinden oluşan bir grupla yedi aya yayılmış Meridyen Programı’nı tamamla­yan yöneticiler, yetkili olmadıkları yerlerde de etkili olurlar. Katılımcılar bu program ile “görünmeyen duvar­ları yıkarlar”; özel sektör, kamu ve STK yöneticileri aralarında sürdü­rülebilir ilişkiler kurup işbirlikleri yaparlar. “Farklılıklarla zenginleşir­ler”; İstanbul’un kolay erişilmeyen kurumlarına girip farklı disiplinler­den gelen birçok liderle deneyimler paylaşırlar. Ve “hayatlarına farklı bir anlam katarlar”; güçlerini birbirleriy­le birleştirerek somut sosyal sorum­luluk projelerine imza atarlar.
Meridyen programında, katılımcılar İstanbul’daki çeşitli özel ve kamu kuruluşlarını (hapishaneler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluş­ları, hastaneler, uluslararası şirket­ler gibi) ziyaret ederek toplumdaki gerçek sorunları araştırırlar. Bu­ralarda farklı alanlardan sorumlu yetkililerle birlikte liderlerin karşı­laşabileceği zorluklar ve yaşanan liderlik deneyimleriyle ilgili fikir alışverişi yaparlar. Kendilerine su­nulan 132 saatlik eğitimin içinden seçtikleri en az 60 saatlik aktiviteye katılarak mezuniyete hak kazanır­lar ve yurtdışından gelen sertifika­ya sahip olurlar. Bugüne kadar bu programı yedi kez gerçekleştirdik; 8. Meridyen Programımız da 7 Ma­yıs 2015 tarihinde başlayacak ve 29 Aralık 2015’te sona erecek.
sivil toplum.png3
Kurumlara Özel Liderlik Programları da Var
Common Purpose Türkiye’nin katılımcılara sunduğu diğer programlar da şöyle:
Önde Koşanlar: Meridyen programına benzer fakat geleceğin yöneticileri olan gençlere yöneliktir. Herkese açık programlar da olabilir, kuruma özel kapalı gruplara da uygulanabilir. Süresi de 4 gün ile 4 ay arasında değişiyor.
Fark Et, Fark Yarat ve Mutlu Ol: Kurumlara özel kapalı bir eğitimdir. Yetkinin Ötesinde Liderlik deneyiminden oluşan yoğun ve etkili bir tam gün olarak uygulanır. Program içinde dezavantajlı gruplarla çalışmak ve farklı ilgili kurumları ziyaret etmek mevcuttur.
sivil toplum.png4
EmpaTrophy: Bir kurum içerisinde yakın çalışan yönecilerin arasında yüksek düzeyde güven oluşturulması için tasarlanan çok etkili ve iddialı 1 veya 2 günlük bir programdır. Programda takım içerisindeki bireylerin kendileri ile ilgili farkındalık düzeylerine ve birbirleri arasındaki kişisel ilişkilere odaklanır. Program içeriğinde yöneticilerin birbirlerine yapıcı eleştiriler yöneltmeleri, empati kurmaları, dürüst olmaları ve aralarında güven oluşturmalarını sağlayacak aktiviteler mevcuttur. Katılımcılar hem kendilerini hem de iş arkadaşlarını keşfetme ve derinlemesine tanıma fırsatı bulurlar. Yetkinin Ötesinde Liderlik ile ilgili küçük bir deneyim de Empa Trophy’ye dahil edilir.
Kurumlara Özel Tasarlanan Liderlik Programları: Farklılıkların Zenginliği (Farklı Disiplinlerden Gelenlerle Birlikte Çalışma); Yetkinin Ötesinde Liderlik ve Kültürel Zeka, Sosyal Sorumluluğun Liderlikteki Yeri; Aynı Takımda Çalışanlar Arasında Farkındalık ve Güven Oluşumu programlarından oluşuyor.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş