Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Geleceğin İnşasına “Sürdürülebilir Tarım İlkeleri” Kılavuzluk Edecek

659 0

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaratılması, bu yaklaşımın benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), geçtiğimiz on yılda önemli projeleri hayata geçir­di. Enerji, Su, Tarım, Enerji, İş Sağ­lığı ve Güvenliği, Yetenek Yönetimi ve İstihdam, Sürdürülebilir Finans, İnovasyon, Ekoetiket, Sürdürülebilir Tüketim başlıkları altındaki 10 çalış­ma grubu ile yürütülen bu projeler ve çıkarılan yayınlar, sürdürülebilir kalkınma konusunda iş dünyasına yol gösteriyor, örnek uygulamaları, yön­temleri, sistemleri aktarıyor.
tarım ilkeleri
Son olarak “Sürdürülebilir Tarım İl­keleri” başlıklı kitapçığımız yayınlan­dı. Bilindiği gibi avcı ve toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş, aynı zamanda insan uygarlığının doğuşu olarak ka­bul ediliyor. Tarımla birlikte örgütlen­me, yazılı toplumlara geçiş başlıyor. Doğayı biçimlendirme, var olanları yeniden üretme, değiştirme ve dönüş­türme çabası binlerce yıldır sürüyor.
Tarım; Hayvancılık, Tekstil ve Enerjiyi de Kapsıyor
Tarım, insanlığın protein ihtiyacının en temel tedarik alanı olan hayvancılı­ğı da kapsıyor. Et, süt ürünleri ve yu­murta, tarımsal girdilerin, hayvan ye­tiştiriciliği aracılığı ile dönüştürülmüş halleri… Dünya üzerindeki hayvan besiciliğinin en önemli girdisi olan ye­min yaklaşık %40’ı bitkisel üretimden elde ediliyor. Sürdürülebilir tarım için hayvancılık ve bitkisel üretim ilişkisi­nin sağlıklı temeller üzerine inşa edil­mesi gerekiyor.
Tekstil sektörünün en önemli ham­maddesi pamuk. Dünyada ekilebilir toprakların %2,5’i aslında gıda üreti­mi için değil, giyinme ihtiyacını kar­şılayan hammadde olan pamuk için ayrılıyor. Su kullanım oranı çok yüksek olan, dolayısıyla ekolojik ayakizi açısından izlenmesi gereken pamuk üretiminin, tarım ve tekstil ilişkisi bağ­lamında ele alınması gerekiyor.
Ve enerji… Büyük ölçekli endüstriyel tarım, en büyük fosil yakıt kullanıcıla­rından biri. Toplam seragazı emisyon­larının neredeyse dörtte biri, toprak kullanımı, ormansızlaştırma ve zirai üretim başlıkları altında tarımsal faa­liyetlerden kaynaklanıyor. Endüstriyel tarımın önemli girdilerinden biri olan gübrelerin büyük bir kısmı da petrol bazlı. Bu nedenle kimi uzmanlar tarı­mı, fosil yakıtları zirai ürüne dönüş­türen bir iktisadi faaliyet alanı olarak da değerlendiriyor. Mısır, şekerkamışı, palm yağı ve kanola gibi bitkilerden elde edilen biyoyakıtlar, fosil bazlı akaryakıtların yerine ikame edilebili­yorlar, bu nedenle zirai üretim kale­mi haline geldiler. Bu noktada tarım bir enerji üreticisi olma özelliğini de taşıyor. Tarımsal üretim kaynaklı biyo­yakıt üretimi, son 10 yılda 5’e katlana­rak, 100 milyar litreye ulaştı.
İklim değişikliği ile tarımsal üretim arasında yakın bir ilişki var. Tarım, tüm sektörlerden daha fazla oranda, iklim değişikliğinin hem sonuçların­dan hem de nedenlerinden biri. Top­lam seragazı salımlarının, %10-30’u tarım kaynaklı. Bunda tarım araç ve ekipmanları, yaygın lojistik uygulama­ları, fosil bazlı gübre ve zirai ilaçlar gibi girdiler büyük rol oynuyor. Or­man arazilerinin, özellikle de karbon yutağı olarak büyük önem taşıyan yağmur ormanlarının yok edilmesi, zi­rai atıklar kaynaklı metan emisyonları iklim değişikliğini olumsuz etkiliyor.
Tarımsal üretimin, iklim değişikliği ile ilişkisini su kaynakları açısından da incelemek gerekiyor. Birleşmiş Mil­letler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun verilerine göre tarım, yeryüzündeki tüm tatlı su kullanımlarının %70’ini tek başına oluşturuyor.
İçerikte Neler Yer Alıyor?
Sürdürülebilir Tarım İlkeleri kitap­çığı, bu saydığım tüm unsurlardan hareketle, tarımın diğer sektörlerle, iklim değişikliğiyle ve küresel ölçek­te çok farklı değişkenlerle ilişkisi göz önüne alınarak hazırlandı.
Tarım ve Çevresel Sürdürülebilirlik başlığı altında; toprak ve su yöneti­mi, biyolojik çeşitlilik, doğal yaşam ve ekosistem, enerji, atık yönetimi, tarımsal girdiler, iklim değişikliği ko­nularını ele aldık.
Tarım ve Sosyal Sürdürülebilirlik başlığı altında; işçi, işveren hakları ile çalışma ortamını, eğitimi, yerel top­lum ile ilişkileri inceledik.
Tarım ve Ekonomik Sürdürülebi­lirlik başlığında ise yönetim sistemi, kayıtlar düzeni, şeffaflık, finansal is­tikrar, ürün seçimi ve verimliliği gibi konulara değindik.
Bu kılavuzun, ülkemizde sürdürülebi­lir tarım konusundaki farkındalığı ve iyi uygulamaları artırmasını amaçlıyo­ruz. Kılavuzumuz kapsamlı olmasının yanı sıra pratik ve uygulanabilir içeri­ği ile bu alanda faaliyet gösteren tüm kurumlara katkı sağlayacak.

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş