skd
Dünyanın gündeminde, insan ak­tivitelerinin çevreye verdiği zararı azaltarak gelecek nesillere yaşana­bilir bir gezegen bırakmak var. Bu aşamada hükümetlere, şirketlere, STK’lara, eğitim kurumlarına önem­li görevler düşüyor. Özel sektör açısından baktığımızda finans ku­rumlarının hangi projelere, hangi şartlarda destek vereceği son dere­ce önemli. Finans sektörü ise gü­nümüzde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek ürün ve hizmetleri daha fazla gündemine alıyor.
KPMG’nin 2011’de yaptığı bir an­kete göre, sürdürülebilirlikle ilgili gelişmelerin şirketlerin iş strateji­leri içindeki önemi %98’e ulaşmış durumda. Sürdürülebilirlikle ilgili raporların finansal raporlar gibi standart hale gelmesi ve sürdürü­lebilirlikle finansal raporlamaların birleşmesi konuşuluyor artık.
SKD olarak üç yıldır, “sürdürüle­bilir finans” konusunu Türkiye’nin gündemine taşıyoruz. Birleşmiş Mil­letler Çevre Programı Finans Girişi­mi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye işbirliği ile “Sürdürülebilir Finans Forumu”nu düzenliyoruz.
2013’teki forumda yeşil ekonomiye geçişi tartışmıştık. Geleneksel, yani çevresel ve sosyal etkileri hesaba katmayan değerleme sistemlerinin artık sürdürülebilir olmadığını, yeni nesil finansman araçlarına ihtiyaç olduğunu konuşmuştuk.
2014’te ana başlığımız “Ortak Sorumluluk”tu. Su, enerji, doğal kaynaklar ve iklim güvenliği konu­ları tüm şirketlerin operasyonlarını etkiliyor. Bu; yatırımlar için hem risk hem de fırsat anlamına geliyor. Forumda, finans sektörünün bu sü­reçte hızlandırıcı olması, değişimin daha hızlı ve yaygın olması için özel sektör ve kamunun sürdürülebilir işbirliği içinde hareket etmesi gerek­tiği vurgulanmıştı.
III. Sürdürülebilir Finans Forumu’nu ise 5 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Forumda, Kyoto sonrası iklim strate­jileri, suyun güncel durumu, finans piyasasında kurumsal yönetişim, sürdürülebilirlik derecelendirmesi gibi konular gündeme geldi. Foruma damgasını vuran başlık ise “yatırım­larda uzun vadeli bakış” oldu.
Forumda Neler Konuşuldu?
Her forum sonrasında olduğu gibi SKD olarak bu forumun sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Önce­sinde EKOIQ okurları için hazırladı­ğımız notları paylaşmak istiyorum:
– BİST’in son 25 yılık verilerine göre yatırımlarında uzun vadeyi gözeten, ufku beş yıl olan yatırımcı para kay­betmiyor.
– Kısa vadeli yatırımlarda çevre, top­lum ve diğer paydaşlar geri planda kalıyor.
– Sürdürülebilirlik çalışmaları katma değer de yaratan bir risk yönetim aracı olarak kabul edilmeli.
– Sürdürülebilirlik, dünyanın bir so­runu ve bu sorunu çözmek para da kazandırıyor.
– Satın alma kararlarında sürdürü­lebilirlik kriterleri olması markanın itibarını koruyor.
– Bankalar kredi verirken sürdü­rülebilirlik kriterlerini göz önüne alması gerekiyor. Kredi verdikleri kurumların daha az riskli olması bankalara avantaj sağlıyor.
– Sürdürülebilirlik kriterlerini uygu­layan şirketler daha kolay finans­man buluyor.
– Global rekabette güçlü olmak ve iş hacmini artırmak isteyen şirket­ler için BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek önemli bir avan­taj.
– G-20 ülkelerinin iş dünyasından temsilcilerini bir araya getiren B-20 Platformu, yönetişim ve sürdürü­lebilirlik alanındaki cesaret verici örnekleri G-20’ye transfer edecek.
– İş dünyası, G-20’den sürdürülebi­lirlik ve yeşil büyümenin teşvik edil­mesini talep ediyor.
– Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için işe aile çiftçiliğinden başlamak gerekiyor. Yasal çerçeve­ler ve politikalar ile aile çiftçiliği desteklenmeli.
– Tarımın sürdürülebilir olması için su kaynaklarının iyi yönetilmesi gerekiyor. Dağınık ve parçalı arazi­ler sulamanın önünde engel.
Görüldüğü üzere IV. Sürdürülebilir Finans Forumu’na kadar hem iş dünyasının, hem kamu otoritesinin hem de STK’ların yapacağı çok iş var. SKD olarak sürdürülebilir kal­kınmanın en önemli unsurlarından biri olan “finans” konusunu günde­me taşımaya devam edeceğiz.

“Organikte İç Piyasaya İhtiyaç Var”

Previous article

“Hedef Atıkların Tamamını Geri Kazanmak Olmalı”

Next article

You may also like