Türkiye'nin İlk Yeşil İş ve Yaşam Dergisi

Ads 768x90

Ortak Geleceğimiz için Ortak Çözümler

398 0

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) üyesi olan ÇEDBİK, kurulduğu 2007 yılından bu yana yeşil binaların Türk yapı sektöründe bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması için eğitimler, yeşil bina kılavuzlarının geliştirilmesi çalışmaları yapıyor; bu konularda kamu, özel sektör kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği geliştiriyor. Çevre dostu binalar konusunda dünyadan ve Türkiye’den gelişmeleri de EKOIQ’nun sayfalarına taşıyorlar.
Selçuk ÖZDİL, ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de son dönemde yaşa­nan, demokrasi adına temel­den karşı olduğumuz, kına­dığımız menfur olaylar sonrasında yeniden normal gündeme dönmemiz ne kadar zaman alır bilemiyoruz. An­cak bir an önce hayati önemi olan iklim değişikliği sorunu ve karbon salımlarının azaltılması konusun­daki çalışmalarımızı kamu, STK ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde aksatmadan sürdürmeli­yiz. Biz ÇEDBİK olarak üzerimize düşenleri olanaklarımız ölçüsünde aksaksız sürdürmeye çalışıyoruz.
ortak-gelecek

Suriyeliler Tartışması

Geçtiğimiz ayların tartışmalarından biri de Suriyeli göçmenlere vatan­daşlık verilmesi konusuydu. Bu göçün ana nedeni bölgeyi kana bu­layan savaş gibi görünse de, teme­linde iklim değişikliğine bağlı uzun süreli kuraklığın yattığını bilmemiz, iklim mültecilerinin sorunlarına önerilecek çözümlerin kalıcılığı için de önemli. Politik hesaplar, statü­ko, milliyetçilik ve hatta ırkçılık doğru çözümler üretemez. Asırlar boyunca insan yerleşimlerinin yer­lerini coğrafi şartlar, iklim ve suya erişim şekillendirmiştir. Su, yaşam­sal insanlık hakkıdır ve barışın ko­runmasında en önemli etmenlerden birisidir. Sınırlar ise ancak barışla korunabilir.

Su Yaşamsal Kaynak

Suyun hayat demek olduğunu akıl­da tutarak apartman bahçelerinizi lastik tekerlekler rahat dönsün diye betonlayıp taş kaplamaktan vazge­çin. Yağmurlarımızı, sel olmasın istiyorsak biriktirelim, suyumuzun her damlasını tasarruflu kullanalım ve evlerimizde mutlak gri su sistemi kuralım. Yerüstü sularımız denize dökmek ve yeraltı sularımız kurut­maktan vazgeçelim.
Bir de sıcak yaz günlerinde lütfen sokak hayvanlarına su vermeyi de ihmal etmeyelim.
ortak-gelecek-png-2

İklim Değişikliği Çok Büyük Sorun…

İklim değişikliği insanlığın önünde­ki en büyük sorun. Nasıl baş edebi­leceğimiz aşağı yukarı belli. Karbon salımlarımızı ivedilikle azaltacağız, atmosferdeki CO2 oranını 350 ppm altına indireceğiz ve küresel ortala­ma sıcaklık artışının iki derece civa­rında kalmasını umut edeceğiz. Ne var ki şu an itibarıyla 400 ppm sını­rı geçilmiş durumda ve karbon sa­lımlarında yavaşlama yok denecek kadar az. Bu da insanı ümitsizliğe sürüklüyor.

Gerçeklere Direnmek

Scientific American dergisinde, bi­lim insanlarının yazdığı “Gerçeklere dirençli insanlar” konulu çok da ay­rıntılı olmayan bir makale gözüme ilişti. Bu psikolojik direncin etmen­ leri arasında, sorunun büyüklüğü karşısındaki çaresizlik sayılabilir sa­nırım. İklim değişikliği ve sonuçları­nın ciddiyeti de benzer bir tür yanlış savunma mekanizmasını harekete geçiriyor olabilir. Gerçi sayıları azal­maya başladı ama ben çevremden bu türde pek çok örnek biliyorum.
ortak-gelecek-png-3

Ben Ne Yapabilirim ki?

Bu, bana birkaç yıl önce yine aynı derginin makalelerinden birinde “…iklim değişikliği moral bozucu ola­bilir, tek bir kişi veya ulus ne yapa­bilir?” başlıklı bir başka makaleyi anımsattı.
Princeton Üniversitesi’nden yazar­lar, bugün de geçerli olan o günün bilgi birikimiyle aklımda kaldığı ka­darıyla şunları öneriyorlardı:

  •  Fosil yakıtlardan vazgeçin.
  •  Evinizin, kentinizin, özellikle elektrik, su, yol şebekeleri altyapı­sını yenileyin. Kullanacağınız yapı malzemelerinin çevre dostu olması­na dikkat edin.
  •  İşinizin yakınına taşının, toplu taşıma, bisiklet ve yürümeyi tercih edin. Çok uzun yol ve kaçınılmaz ol­madıkça uçmayın bunun yerine tren tercihiniz olsun.
  •  Daha az tüketin! Biz tükettikçe karbon salımları artıyor. Gereksiz ise almayın, çevre dostu alım yapın. Kullanacaklarınızı toptan miktarlar­da alın ki ambalaj kullanımı azalsın.
  •  Akıllı beslenin. Evet dengeli, lez­zetli ve çevre dostu beslenmek zor bir konu. Herkes vejetaryen olsun demiyoruz ama yemek karbon ayak izinizi küçültmek için et tüketimini­zi azaltın, yerel ve organik gıdaları tercih edin.
  •  Ağaç kesmeyin. Ağaç kesmeye neden olan tüketimlerinizi sınırla­yın. Ahşap ürünlerin sürdürülebilir olarak elde edildiğinden emin olun. Özellikle yağmur ormanlarının sa­dece dünyanın ciğerleri değil kısa erimde iklim değişikliğiyle baş et­mekte en önemli umudumuz oldu­ğunu unutmayın.
  •  Fişten çekin! Enerji verimli aygıt­lar ve aydınlatma kullanın.
  •  Kaç çocuk? Dünyanın kaç insanı kaldırabileceğini hesaplamak kar­maşık bir konu ama iklim değişikli­ği kontrol altına alınabilecekse kişi başı enerji tüketimi, atıklar, salımlar derhal azaltılmalı.
  •  Temiz yakıtlar kullanın. Yenile­nebilir enerji kullanın. Hibrid veya elektrikli ulaşım araçları kullanın.
  •  İklim değişikliğinde geldiğimiz nokta insanların yerküre ile girişti­ği en büyük deney. Saldığınız kar­bonu tutabiliyorsanız tutun ama “İklim Mühendisliği” gibi sonuçları düşünülen çözümden daha büyük felaketlere yol açabilecek deneylere girişmeyin.

Uzun açıklamaları olan bu konuları düşünüp tartmayı sizlere bırakıyo­rum. İklim değişikliği ile baş etmek ya da çevre dostu olmak için yapı­lan tüm çalışmalar eninde sonunda bireylerin davranışında düğümleni­yor. Yani iş bize düşüyor. Hepimize kolay gelsin. Umarım başarabiliriz

TÜRKİYE’DEN…

SBE 2016 Istanbul – Akıllı Metropoller

ortak-gelecek-png-4
SBE (Sustainable Built Environment – Sürdürülebilir Yapılı Çevre) konferans dizileri yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde süregelen bir sivil girişim platformu etkinliği. Genelde ülkelerin ulusal yeşil bina konseyleri tarafından düzenlenen konferanslar, bu yıl Türkiye’de ilk kez 13-15 Ekim tarihlerinde yapılacak. Düzenlemesi Türkiye İMSAD tarafından yapılan konferansın düzenleme komitelerinde ÇEDBİK yönetimi de aktif rol alıyor. Burada Türkiye İMSAD yönetiminin ve katılımcı üyelerinin yıllardır sürdürdüğü çevre ve sürdürülebilirlik politikalarının payı büyük. Biz de bu yönetim anlayışına olan güvenimizle desteğimizi veriyoruz. Çevre dostu malzeme gerekli ama sadece malzeme ile yeşil bina yapılamıyor. Yüksek performans her şeyden önce bilinçli bir kararlılık ve bütünsel tasarım konusu. Bu uluslararası konferansta da 100’den fazla bildiri ve sunum, 20’den fazla konuşmacı ile sürdürülebilir yapılı çevre konusundaki gelişmeleri, araştırmaları, yenilikleri ve iyi uygulama örneklerini inceleyeceğiz. Kongre kapanış paneli ve bir çalıştay da diğer etkinlikler arasında. Kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Duyurulur…

DÜNYADAN…

Net Sıfır Binalar 2050

Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) 28-29 Haziran 2016 tari­hinde Londra’da düzenlenen İş ve İklim Zirvesi’nde “Advancing Net Zero” (Net Sıfırı İlerletme) projesi­ni açıkladı. 1000’den fazla yönetici, yatırımcı ve politikacının katıldığı zirvede konuşan WGBC yöneticisi Terri Wills, “Artık harekete geç­me zamanıdır…” diyerek COP21 Binalar Günü taahhütlerinin başa­rısından aldıkları güç ve heyecan­la, 2050 yılına kadar tüm binaların net sıfır binalar haline gelmesini ve kapsamlı yenileme projeleriyle 84 gigaton CO2 salım azaltımı hedef­leyeceklerini belirtti. Bu projeye ilk adımda sekiz ulusal konseyin katıla­cağını da açıkladı. Bu konseyler net sıfır için bina tasarım kılavuzlarını hazırlayacaklar, profesyonelleri eği­tecekler ve iyi uygulama örneklerini duyurup paylaşacaklar. WGBC bün­yesinde ÇEDBİK’in de içinde oldu­ğu 27 ulusal konsey ve onlara üye olan 27 bin kuruluş var. Yapı sektö­rünün ve yapılı çevrenin dünya ça­pında karbon salımlarının %30 pa­yına sahip olduğunu anımsarsak bu projenin ne denli yaşamsal önemde olduğunu daha iyi kavrayabiliriz.

Dünya Yeşil Bina Talebi 2018’de İki Katına Çıkacak

WGBC’nin 2015 yılı sonunda uz­man bir kuruluşa yaptırdığı araş­tırmaya göre, yeşil binaların dünya çapında %18 olan payı 2018 yılında %37 düzeyine ulaşacak. Bu hızlı ge­lişmenin her üç yılda bir iki katına çıkarak sürmesi bekleniyor. Pek çok ülke dramatik büyüme rakam­ları bildiriyor. En çok sözü edilen yarar, işletme giderlerinin azalırken kalite güvenirliğinin artması. Satış değerinin yükselmesi ve kullanıcıla­rın sürdürülebilirlik konusunda bi­linçlenmesi de önde gelen faydalar arasında. Çevre dostu bina uygula­maları en çok ticari bina segmen­tinde bulunuyor. Anketlere yanıt verenlere göre, yeşil bina yapımında birincil neden enerji kullanımının azaltılması (%66). Doğal kaynak­ların korunması (%37) ikinci, su kullanımının azaltılması (%31) ise üçüncü sırada.

Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Bulgaristan’da Buluştu!

22-25 Haziran’da Bulgaristan’ın Balçık şehrinde gerçekleşen C4E (Central and Eastern European Energy Efficiency) Forum etkin­liğinde enerji verimliliği ele alındı. Avrupa ülkelerinden kamu, özel sektör, akademi, STK gibi farklı perspektiflerden önemli konuşmacı­ların sunumlar yaptığı oturumlarda ülkelerin enerji verimliliği politika­ları, iklim değişikliği, bina enerji iyileştirmeleri ve farklı sektörlerin bu konuya bakışına değinildi. Avru­pa Komisyonu Enerji Birliği başkan yardımcısının da aralarında oldu­ğu konuşmacılar Avrupa’nın bina enerji iyileştirmelerindeki mevcut durumunu aktardı. Forumun ikinci günü ise, bölgesel ve şehirsel bazda enerji verimliliği sorunları ve çö­zümleri ile farklı bina tiplerine yö­nelik örnek projeler ve olası çözüm­ler tartışıldı. Enerji ajanslarından ve global enerji kuruluşlarından konuşmacılar, sunumlarında, enerji verimliliğinin sosyal boyutlarına da değindi. Sunum ve tartışma oturum­larının dışında “informal” oturum­lar da yapılarak hem network yap­ma hem tartışma ortamları sağlandı, bu bölümler daha spesifik soruların tartışıldığı yerler oldu. İkinci günün sonunda yapılan “project lab” ve ka­panış oturumu ise tartışılan tüm ko­nuların somut önerilere döküldüğü ve özetlendiği bölümlerdi

Build Upon Projesi

Mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik iyileştirilmesini konu alan, ÇEDBİK’in de içinde olduğu 14 ülke yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen ve bu konuyla ilgili bilgi paylaşımı ve sorunların çözülmesi amaçlı ortak platform yaratmayı amaçlayan Avrupa projesi Build Upon’un çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bulgaristan Çalıştayı

Proje kapsamında Bulgaristan Yeşil Bina Konseyi ulusal çalıştayını C4E forumu başlamadan bir gün önce gerçekleştirdi. Bu çalıştayda farklı ülkelerden önemli katılımcılar Bulgaristan’ın ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin enerji verimliliği renovasyonu sorunlarını tartışarak farklı başlıklar altında çözümler aradı.

Madrid Liderler Toplantısı

Build Upon Liderler Toplantısı I- Madrid, 20- 21 Eylül tarihlerinde “Yapı sektörünün bina iyileştirme devrimi için buluşma” başlığıyla toplanıyor. Toplantı web sitesinde toplantının amaçları söyle tanıtılıyor:
Tarihi önemde olan COP21 kararlarını ülkeler Nisan ayında imzaladı. Artık harekete geçme zamanı. Avrupa’nın binalarını iyileştirme ödevi karşımızda duruyor. Zorlu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için daha önce yapılmamış boyut ve hızda ortak, yapısal koordinasyona gerek var. Avrupa çapında 200 bina iyileştirme uzmanı iki günlük liderler toplantısı için bir araya gelecek. Toplantıda mevcut binaların enerji verimliliğini artırabilmek için ulusal bina iyileştirme stratejilerimizi nasıl birlikte şekillendirebileceğimizi konuşacağız. Buluşmada, Avrupa çapında kamu kurumları, belediyeler, enerji firmaları, finans kuruluşları, yatırımcılar, bina sahipleri, bina kullanıcıları, STK’lar ile tanışma, karşılıklı etkileşim içinde görüşme fırsatınız olacak. Gelin bu ortak görüşü birlikte oluşturalım.
Evet ortak geleceğimiz için ortak çözümleri birlikte bulacağımız günler dileklerimle esen kalın!

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Paylaş