55 Ülke Karbon Emisyon İndirimlerini Açıkladı
Geçen sayımızda yazdığımız gibi Kopenhag aslında bitmedi. Uzlaşma metni çerçevesinde ülkeler indirim taahhütlerini bildirmeye devam ediyorlar. Toplam 55 ülke, pek de parlak olmayan indirim hedeflerini açıkladı. Ancak bir de bunu bile açıklamayanlar var ki, ne yazık ki onlardan biri de Türkiye…
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Metni (UNFCC) ülkelerin sera gazı emisyon indirim bildirilerini kabul etmeye başladı. Şu ana kadar toplam 55 ülke 2020yılına kadar gaz salımlarını ne kadar azaltacaklarına dair taahhüt mektuplarını UNFCC’yegönderdi. Mevzubahis ülkeler, enerji harcamalarından kaynaklanan karbon salımlarının yüzde 78’inden sorumlu. Gelişmiş ülkeler arasında Norveç, 1990 yılı ölçümlerini baz alan yüzde 40 gibi bir indirim sözüyle öncülük yapıyor. Norveç, UNFCC sekretaryasına yazdığı mektupta Kopenhag Zirvesinde alınan kararların hukuki bağlayıcılığının da olması için elinden geleni yapacağını ayrıca vurguluyor. Karbon salım oranları hakkında en fazla spekülasyon yapılan ülkelerden biri olan ABD, karbon salım düşürme hedefini yüzde 17 olarak açıkladı ama ne yazık ki 1990 değil, 2005 yılına göre. ABD 2025 yılı için yüzde 30, 2050 yılı için yüzde 83’lük bir indirim hedefi belirleyebileceğini söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında sayılan Çin ise 2005 yılı ölçümleri baz alındığında kişi başı emisyon oranını yüzde 45 azaltmayı vaat ediyor. Bu büyük gözükse de işin içinde iş var: Çin bu konuda muazzam nüfusuna güveniyor ve “kişi başı” taahhütte ısrar ediyor.
İşte, küresel ısınmanın yüzde 78’inden sorumlu olan gelişmiş ülkelerin 2020 yılına kadar taahhüt ettikleri sera gazı indirimleri.
AVUSTRALYA
Temel aldığı ölçümyılı: 2000
İndirim oranı: Yüzde 25
Avustralya, zirveye ka, tılan ülkeler karbondioksit konsantrasyonunu 450 ppm seviyesinde tutulması şartına sadık kaldığı müd—detçe, sera gazı salımlarmı yüzde 25 oranında düşürmeyi vaat ediyor. Gelecekte imzalanan anlaşma 450 ppm hedefini karşılayamadığı takdirde Avustralya yüzde 15’lik bir azalma taahhüt ediyor. Bu önkoşulları ileri süren Avustralya, önkoşulsuz olarak karşılayabileceği indirim oranını yüzde 5 olarak ilan etti.
BEYAZ RUSYA
Temel aldığı ölçümyılı: 1990
İndirim oranı: Yüzde 510
Beyaz Rusya, Kyoto uyumlu araçlara erişimi sağlandığı, teknoloji transferi, güç artırımı ve pratik geIiştirme konusunda gerekli desteği gördüğü müddetçe yüzde 510 arası bir düşüş öngörebileceğini belirtiyor. Beyaz Rusya’ya yönelik bu destek sağlanırken ülkenin Ek 1 listesinde yer almasına rağmen halen pazar ekonomisine geçiş süreci içinde olduğu gerçeğinin de dikkate alınmasını istiyor. Bu bağlamda yeni Arazi Kullanım, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (LULUCF) kurallarının usul ve düzenlemelerinin de açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.
KANADA
Temel aldığı ölçümyılı: 2005
İndirim oranı: Yüzde 17

Kanada yüzde 17 rakamını verirken nihai olarak ABD tarafından belirlenecek iktisadi temelli emisyon hedefleriyle mutabık kalacağını belirtiyor.
HIRVATİSTAN
Temel aldığı ölçümyılı: 1990
İndirim oranı: Yüzde 5
Hırvatistan bu hedefi, ülke Avrupa Birliğine üye olana kadar geçici olarak koyduğunu, AB’ye girişlerinden sonra Birliğin indirim hedeflerini referans alacaklarını belirtiyor.
AVRUPA BİRLİĞİ
(Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç ve İngiltere)
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı : Yüzde 2030

Avrupa Birliği, 2012 yılının sonrasında varılacak kapsamlı, küresel bir anlaşma metninin bir parçası olarak yüzde 30’luk emisyon indirim hedefini tekrarladı. Bu hedefin ön şartıysa, gelişmiş ülkelerin kendilerini bu amaca adamaları, gelişmekte olan ülkelerin ise sorumluluk ve kapasiteleri çerçevesinde sürece katılmaları olarak ifade edildi.
İZLANDA
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı: Yüzde 30

İzlanda, 2012 yılı sonrası için oluşturulacak ortak metin çerçevesinde AB ile ortak hareket ederek yüzde 30’luk bir emisyon azaltma oranını sağlayabileceğini belirtti.
JAPONYA
Temel aldığı ölçüm yılı 1990
İndirim oranı Yüzde 25

Japonya’nın taahhütnamesi şöyle: “Ortaya konulan bu hedef adil ve etkin bir uluslararası çerçeve oluşturulabilmesine bağlıdır. Oluşturulacak metin ve amaçları üstünde bütün büyük ekonomilerin uzlaşma sağlaması zaruridir.”
KAZAKİSTAN
Temel aldığı ölçüm yıla 1992
İndirim oranı Yüzde 15

Kazakistan sadece bu rakamı vermiş ve hiçbir yorumda bulunmamış.
LIECHTENSTEIN
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı: Yüzzde 203
Verili şartlar altında Liechtenstein sera gazı salımlarını yüzde 15 indirebileceğini taahhüt etti. Öte yandan diğer gelişmiş ülkeler bir uzlaşmaya varabilirse ve gelişen ekonomiler de bağlayıcı bir anlaşma çerçevesinde sürece katılırsa Liechtenstein da emisyon oranını yüzde 30’a kadar düşürebilmeyi garanti ediyor.
YENİ ZELANDA
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı: Yüzde 10 20

Global bir uzlaşmaya varıldığı takdirde Yeni Zelanda 2020 yıIına kadar yüzde 10 ile 20’Iik bir sera gazı indirim oranını tutturabilmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu belirtiyor. Ancak Küresel anlaşmanın şu şartları içermesi gerekiyor:

  1. Anlaşma metninde yıllık sıcaklık artışı 2 derecenin üstüne çıkmamalıdır.
  2. Gelişmiş ülkelerin bu konudaki çaba ve gayretleri Yeni Zelanda’nınkiyle eşdeğer olmalıdır.
  3. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler donanımlanyla doğru orantılı icraatlar uygulamalıdır.
  4. LULUCF çerçevesinde etkin bir düzenleme ve aynı niteliklere sahip geniş bir uluslararası karbon pazarı var olmalıdır.

NORVEÇ
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı Yüzde 3040

Yıllık sıcaklık artışının 2 derece oIarak belirlendiği küresel anlaşma çerçevesinde Norveç, 1990 yıIı öIçümlerini baz alarak yüzde 40’lara varabilecek bir emisyon indirim oranına erişebileceğini açıkIadı.
RUSYA FEDERASYONU
Temel aldığı ölçüm yılı: 1990
İndirim oranı:Yüzde 1525

Rusya, sağIayabiIeceği sera gazı düşüş oranının oturacağı diIimi aşağıdaki şartlara bağIamış durumda:
• Rusya’nın orman örtüsünün emisyon düşüş yükümIüIükIerinin ne kadarını sağlayabiIeceğine dair sağlıklı bir öIçüm yapılabilmesi.
• Gaz saIımı yapan bütün üIkeIerin taahhütIerinin hukuki bağIayıcılığının oIması.
ABD
Temel aldığı ölçüm yılı: 2005
İndirim oranı: Yüzde 17

ABD yüzde 17’Iik bir emisyon azaItma oranını kendi üIkesindeki Enerji ve İklim Yasasının çıkışına dair bekIentiIere dayanarak vermektedir. Ancak 2005’i baz yılı alarak büyük bir hayalkırıklığına daha imza atan ABD’nin resmi açıkIamasında şöyIe deniyor: “ABD, hukuki bağIayıcılığı oIan daimi hedeflerin sekretarya tarafından ilan edileceğinin farkında oIarak 2025 yıIında yüzde 30, 2030 yıIında yüzde 42, 2050 yıIında da yüzde 83’Iük bir indirim oranını yakalamayı hedefIemektedir.”
 

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Muzaffer Akpınar: Sürdürülebilirlik Bir Refleks Olmalı

Önceki Haber

Vandana Shiva'nın Çalınan Hasadı

Sonraki Haber

Diğer Haberler