Dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık kuruluşlarından Frost & Sullivan, enerji sektörünü mercek altına aldığı araştırmasında 2012 yılı küresel enerji ve çevre pazarına ilişkin üç öngörüde bulunuyor. Araştırmaya göre “Sektörel Kesişmeler”, “Akıllı Teknolojiler” ve “Dağıtılmış Üretim”, 2012 yılı ve sonrasının belirleyici kilit konuları olarak öne çıkacak.
Türkiye’de 2010 yılında faali­yetlerine başlayan dünyanın önde gelen araştırma ve da­nışmanlık kuruluşlarından Frost & Sullivan’ın enerji sektörünü mer­cek altına aldığı son araştırması, 2012 yılında öne çıkacak üç kilit konuyu ortaya koydu. Binlerce şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, çevre ve enerji alanında bu yılın en önemli konula­rı, “Sektörel Kesişmeler”, “Akıllı Teknolojiler” ve “Dağıtılmış Üre­tim” olacak.
Frost & Sullivan ortaklarından John Raspin, sektörel kuruluşlar­dan elde ettikleri verileri şirketin enerji sektörü uzmanlarının ana­liz ve verileriyle birleştirdiklerini ifade ederek, pazarda öne çıkan kilit konuları, büyümeye yönelik güncel konu başlıkları, küresel ve bölgesel sıcak noktaları ve çakışma alanlarını belirlediklerini, bunların neticesinde enerji ve çevre alanının 2012 yılı ve sonrasına dönük be­lirleyici eğilimleri tespit ettiklerini ileri sürüyor. Sonuçları üç ana baş­lık altında topladıklarını söyleyen Raspin, bunların “kesişme ve de­ğer zinciri entegrasyonu”, “akıllı teknoloji” ve “dağıtılmış üretim” olduğunun altını çiziyor.
 
Kesişme ve Değer Zinciri Entegrasyonu
Enerji ve çevrenin sektörel oyun­cuları en büyük çakışmayı en­düstriyel otomasyon ve ICT, yani enformasyon ve iletişim tekno­lojilerinde görüyorlar. Enerji ve otomotiv sektörleri arasında da önemli ölçüde bir kesişme görülü­yor. Bu kesişme başta bataryalar, enerji depolama, iletim ve dağıtım altyapısı, batarya şarjı ve mobil uygulamaların akıllı evlerde kul­lanılmaya başlaması konularında yenilikleri tetikleyen elektrikli ta­şıtlar ve mobil uygulamaların orta­ya çıkışıyla ilgili gerçekleşiyor. Bu­nunla birlikte, arıtma teknolojileri, süreç kontrol, otomasyon ve cihaz donatım pazarlarının belirleyici rol oynadığı su sektöründe de çakışma fırsatları görülüyor.
Raspin, halihazırda yüzlerce bile­şene yayılan değer zincirlerinin yenilenebilir enerji sektöründe pek çok fırsat yarattığını ve yaratmaya devam ettiğini belirtiyor. Örneğin rüzgâr enerjisi Avrupalı şirketler için en cazip alan haline gelmiş bu­lunuyor. PV güneş pillerinde olum­lu yönde büyüme görülüyor ancak Çinli oyuncuların daha baskın hale geldiği küresel pazarda Avrupalı oyuncular yavaş yavaş pazardan silinmeye yüz tutmuş gibi. Frost & Sullivan’ın bulgularına göre kim­yasal ve malzeme şirketleri de hız­la büyüyen ve yüksek potansiyele sahip enerji ve çevre pazarlarında anahtar teknoloji ve çözüm olanak­ları elde etmek amacıyla değer zin­cirinde gittikçe daha önemli adım­lar atmaya başlamış bulunuyorlar.
Akıllı Teknoloji
Frost & Sullivan’ın araştırma so­nuçlarına göre, yakın geleceğe yö­nelik verimlilik artışıyla ilgili olarak enerji ve çevre sektörlerinde akıllı teknolojiler kilit rol oynamaya ha­zırlanıyor. Bu gelişmeyle ilgili ola­rak Raspin, akıllı ağlar, binalar, evler, şehirler ve su şebekelerinin önümüzdeki on yıl itibariyle pazar­da çok geniş büyüme fırsatları oluş­turacağına özellikle vurgu yapıyor.
Araştırma kapsamında Frost & Sul­livan analistleri, tüketim noktasına yakın küçük ölçekli yenilenebilir enerji ikamesine yönelik mevcut ilginin artmaya devam edeceğini belirtiyorlar. Uzmanlara göre bu gelişme, tedarikçiler ya da mikro-üretim teknolojileri için önemli fırsatlar yaratmanın yanı sıra enerji üretim ve hizmet şirketlerinin yeni stratejiler ve iş modelleri kullanma­larını da gerektirecek. Dağıtılmış üretimin artırılması, bu pazarla il­gili mevzuat ve dağıtılmış üretimin şebekeyle entegrasyonu, özellikle gelişmiş ülkelerde öne çıkan eği­limler olacak gibi…

Hayat Ağacı, Bilgi Ağacı, Darağacı

Önceki Haber

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon: “RIO+20 Çoktan Başarıya Ulaştı”

Sonraki Haber

Diğer Haberler