binalarda enerji verimliliği1Türkiye’nin enerji ihtiyacı, her yıl %5’e yakın artıyor. Ancak enerjide dışa bağımlı olmamız, kullandığımız enerjinin dörtte üçünü ithal etme­mize neden oluyor. Enerji üretmek önemli ama ondan daha da önem­li olan “elimizdeki enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanmak”. Özellik­le binalarda… Binalar, dünyadaki toplam enerji tüketiminin %40’ını gerçekleştiriyor. SKD olarak ana ça­lışma konularımızdan biri enerji ve Enerji Çalışma Grubumuzun öncü­lüğünde, 2013’te “Binalarda Ener­ji Verimliliği (BEV) Bildirgesi”ni imzaya açtık. Bu imza ile firmalar şu beş aksiyonu hayata geçirmeye başlıyorlar:

  • Şirket binalarındaki mevcut du­rumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana da­yalı enerji ve/veya CO2 azaltım he­defleri belirlemek,
  • Şirket binalarında enerji kulla­nım performansının iyileştirilmesine yönelik bir şirket politikası yayınla­mak,
  • Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata ge­çirmek,
  • Şirketin enerji kullanımı, CO2 salı­nımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi sürdürüle­bilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak,
  • Binalarda enerji verimliği çalış­malarını daha yaygın hale getirmek için tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, Ar-Ge, bilgi­lendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.

13 Şirket, 13 Örnek Uygulama
Bugüne kadar farklı sektörlerden 30 firma, bu bildirgeye imza attı ve bu şirketler, beş aksiyonu gerçek­leştirmek üzere çok başarılı projeler yürütüyorlar. Devam eden, sonuçlar alınmaya başlayan projelerin bazıla­rını kamuoyuyla paylaşmak üzere harekete geçtik ve “Binalarda Ener­ji Verimliliği” isimli yayını hazırla­dık. 2014 yılı bitmeden basılacak ve iş dünyasıyla paylaşılacak.
Yayınımızda Türkiye’den 10 (Boy­ner, Bursagaz, Coca-Cola, Ecza­cıbaşı, Garanti, Shell, TSKB, Uni­lever, Ven Esco) yurtdışından üç (Akzo Nobel, Roche, Schneider Electric) firmanın BEV yolculuğu sırasında neler yaptıkları yer alı­yor. Şirketlerin profillerine, hangi bina ya da binalarda enerji verim­liliği çalışmaları yaptıklarına, BEV Bildirgesi’ni ne zaman imzaladıkla­rına ve bugüne kadar neler yaptık­larına ilişkin bilgilere bu yayın ile ulaşmak mümkün olacak. Yayını­mızda yer alan ve bildirgemizi im­zalayan firmaların ortak özellikleri, sürdürülebilirliği iş stratejilerinin odağına yerleştirmeleri, tedarikçile­rinden bu konuda beklenti içinde olmaları, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve içselleştirilme­si konusunda çalışmalar yapmaları.
Hem bu firmaların sayılarının art­masını hem de örnek uygulamaların katlanarak çoğalmasını diliyoruz.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

“Like” Ederek Vicdan Rahatlar mı?

Önceki Haber

CDP’nin Dünya İklim Liderleri Arasında Tofaş da Var

Sonraki Haber

Diğer Haberler