Bu yazının, yılın ilki olmasının dışında çok özel bir anlamı daha var. EKOIQ 5 yaşında! İş dünyasına “Yeni ekono­miye geçiyoruz dönemi bitti” diyerek yola çıkan EKOIQ, bugün 5 yaşında. İlk sayıyı sanki dünmüş gibi hatırlıyo­rum, iki ayda bir yayınlanma kararı ile başlamışlardı bu yolculuğa…
Başta Barış Doğru olmak üzere her­kes çok umutluydu, bardağın hep dolu tarafını gördüler, hatta bardağı boş gördüklerinde de hiç yılmadılar ve bu­günlere geldik…
İş dünyası 5 yıldır; iş modellerindeki değişimi, çevresel ve sosyal etkilerin kurum ve markaların geleceğini nasıl etkilediğini, başarıları ve başarısızlıkla­rı, iyi uygulamaları ve örnekleri, dünya­dan son haberleri EKOIQ aracılığı ile tanıyor, okuyor. Bugün gelinen nokta için Barış Doğru ve ekibini yürekten kutluyorum. Yılmadan, bıkmadan kah­ramanlıklara devam ediyorlar…
Intel, Apple, Tesla ve H&M, Hangi Fedakarlıkları Yaptı?
Geçen ay sizlerle tüketici refahını ar­tırmak ve refah üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için markaların yap­tıkları kârlılık ve satış fedakarlıkla­rını paylaşmıştım. CVS ve Tesco, bu konuda örnek kurumlardan yalnızca ikisiydi. Şimdi, markaların yaptıkları fedakarlıklara kaldığımız yerden de­vam edelim…
Bireyin ötesinde bir bütün olarak top­lum refahı üzerindeki olumsuz etkile­rini azaltan çalışmalar yapan marka sayısı her geçen gün artıyor. Gerek bi­reysel gerek toplumsal refah üzerinde çalışmalar yapan markalara daha fazla güven duyulduğu da artık bir gerçek. Yapılan ampirik çalışmalar ve tüketici araştırmaları bu yargıyı destekliyor.
Toplumun refahını düşünen markalar­dan biri de Intel. Çokuluslu teknoloji firması olan Intel, Ocak 2014’te çatışma bölgelerinden mineral alımını durdurdu. Altın ve tungsten gibi mi­neraller, genellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi silahlı mücadeleler ve insan hakları ihlallerinden etkile­nen ülkelerden alınıyor. Intel, çatış­maların olmadığı bölgelerden malze­me tedarik edilmesiyle ilgili teknoloji sektöründeki diğer markalara da çağrı yaptı. Apple da örnek markalardan biri. Geçtiğimiz Eylül ayında Apple CEO’su Tim Cook’un tüm müşterile­re gönderdiği tüketici gizliliği ile ilgili taahhüt mektubu, markanın toplumsal refahla ilgili önemli bir girişimine ör­nek olarak gösterilebilir.
Markaların yaptıkları önemli fedakar­lıklar, gezegen üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacına da hizmet ediyor. Buna ilk örnek, Amerikan oto­mobil üreticisi Tesla’dan. Şirket, Ha­ziran 2014’te iyi niyetle kendi tekno­lojisini kullanan kişilere karşı patent davası açmayacağını duyurdu. Tesla, toplam otomotiv pazarı içinde olduk­ça küçük bir paya sahip olan elektrik­li otomobil pazarı ve karbon krizinin önemi de göz önüne alındığında -hatta potansiyel rakiplerine- kendi teknolo­jisinin kullanılabilir hale gelmesinin insanlık için önemli bir fayda sağla­yacağını belirtti. Bir başka örnek ise H&M’in tavşandan üretilen Angora ürünlerin mağazalarda satılmayacağı­nı duyurması ve diğer bazı moda mar­kalarının da H&M’i takip etmesi.
Bu ve bunun gibi marka fedakarlıkları marka değerlerine önemli katkılar sağ­lıyor. 2015 yılında bu örneklerin ço­ğalacağına ve yeni marka yönetiminin temelini bu hedeflerin oluşturacağına inanıyorum.
Türkiye’nin İlk Sürdürülebilir İş Sertifikası: Yeşil Dostu Sertifika
sürüdürülebilir
Ocak ayında bu köşeye taşımak is­tediğim, iş modelleriyle ilgili önemli çalışmalardan biri de Türkiye’de ilk kez, perakende ürün ve hizmet satış alanlarının yönetimlerinin toplumsal ve çevresel etkilerinin de dikkate alı­narak sertifikalandırılması oldu.
Üzerinde durmaya özen gösterdiğim yeni marka yönetim modelleri gös­teriyor ki, bugün markalar, marka değerlerini ve yönetim modellerini yeniden tanımlıyor, tüketiciye verdik­leri sözleri yeniliyorlar ve taahhütleri artık dünden daha farklı. Markalar; yönetim modellerini, iş süreçlerini, yaptıklarını ve yapmadıklarını şeffaf­lıkla paylaşmaları gerektiğini ve bu paylaşımın kurum itibarlarına olan net pozitif etkilerini bilerek yol hari­taları oluşturuyorlar. Sertifika da bu konuda en önemli destek ürünlerden biri, tıpkı sosyal medya, reklam, ku­rumsal iletişim gibi…
Tüm bu sebeplerle Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye’nin ilk sürdürü­lebilir iş sertifikasını çıkardı. Böylece daha önce TUROB tarafından çıkartı­lan “Yeşillenen Oteller” ile Turizm Bakanlığı’nın “Yeşil Yıldız” sertifika­larına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Adı “Yeşil Dostu Sertifika” olan ve Bureau Veritas işbirliğiyle gerçekleş­tirilen bu sertifikanın amacı, tüketi­cilerin ürün ve hizmet satın aldıkları noktaların yönetimlerinin çevresel ve toplumsal etkilerin göz önüne alınarak yönetildiğinin belgelendiril­mesi. Sertifikalar, tüketiciye kendini güvende hissetme ve beklentilerinin karşılandığı duygusu yaşatırken, ku­rumlara da standartlarla yönetim, gi­derleri kontrol ederek azaltma, rakip­lerden farklılaşma, kârlılığı artırma gibi avantajlar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaştığım bu ser­tifikalara sahip mekan sayısının hızla artmasını ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına yol alabilmemizi dili­yorum.
 
“Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Yeni İş Modelleri Uygulanmalı”
Sürdürülebilirlik Akademisi, TAYSAD ve uluslararası hu­kuk firması CMS işbirliğinde 20 Kasım’da İstanbul’da “Re­ady to Go Global? Opportuni­ties for Turkish Automotive Suppliers in Germany, Russia, China” başlıklı bir konferans düzenlendi. Otomotiv sektö­ründeki yatırım olanakları ve markalaşma konularının ele alındığı konferans kapsa­mında ulusal ve uluslararası sektör uzmanları ile katılım­cılar, yatırım deneyimlerini paylaştılar; tedarikçilerin dış piyasalardaki durumlarına dair değerlendirmeler yaptılar. Konfe­ransta konuşmacı ve oturum moderatörü olan Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, sektörün fırsat ve riskleri değerlendirmek için yeni sürdürülebilir iş modellerini benimsemesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı ve “Otomotiv ve yan ürün sanayii şirketlerinin, tedarikçi firmaların küresel birer marka olmayı hedeflerken, daha iyi ürün ve hizmet anlayışının merkezin­de olduğu yeni faktörleri göz önünde bulundurmaları, stratejile­rini yeni iş modelleri ile oluşturmaları kaçınılmaz. Daha fazla ve sürdürülebilir yatırım için sektörün yeni sürdürülebilir modelleri uygulamaya geçirmesi gerekiyor” dedi.
Yeşil Dostu Sertifika, Sürdürülebilir İş Dönüşümü İçin Araç Olacak
Akademinin, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme modelinin ku­rumlar tarafından benimsenmesini sağlamayı amaçlayarak geliştir­diği “Yeşil Dostu-Green Check Sertifika”, dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşlarından Bureau Veritas işbirliğinde, ulusla­rarası sertifikasyon standartları ekseninde oluşturuldu. Türkiye’nin ilk iş modeli sertifikası olan ve Ocak ayı itibariyle verilmeye başlanan sertifikada; çev­re, enerji ve su yönetimi, atık ve ge­ridönüşüm, karbon ayakizi, çalışan katılımı ve müşteri bilgilendirme konularında çeşitli kriterler yer alı­yor. Sertifika hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler [email protected]’a e-posta gönderebilir.
Sustainable Brands İçin Danışma Kurulu Toplandı
Sürdürülebilirlik Akademisi, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Sustainable Brands’in içerik çalışmaları için ilk Danışma Kurulu toplantısını Aralık ayında gerçekleştirdi. Sürdürülebilir Markalar Küresel Platformu destekçisi kurumların uzmanlarından akademisyenlere, önde gelen araştırma şirketlerinin temsilcilerinden marka danışmanlarına kadar ilgili tüm paydaşların yer aldığı kurul, Türkiye’de sürdürülebilir marka dönüşümünü sağlayacak ve marka değerlerinin yeniden tasarlanması için domino etkisi yaratacak konuların neler olacağına dair değerlendirmeler yaptı. Program içeriği için çalışma grupları oluşturan kurulun ikinci toplantısı ise Ocak ayı içinde düzenlenecek.
Sürdürülebilir Perakende Konferansı 27 Mayıs’ta
sürüdürülebilir.png2
Akademinin farklı sektörlerde sürdürülebilirlik çalışmaları yapma misyonu ile paralel olarak 2014 yılında Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Perakende Konferansı 27 Mayıs’ta Sustainable Brands 2015 İstanbul çatısı altında Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilecek. Değişen müşteri davranışlarından sürdürülebilir marka yaratmaya, pazarlama ve iletişim stratejilerinden sürdürülebilir tüketime, tedarik zinciri yönetiminden inovasyona kadar perakende markalarının sürdürülebilirlik stratejilerini ilgilendiren temel konuların konuşulacağı konferansla ilgili detaylara www.sustainablebrandsistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Sürdürülebilir Turizm Platformu Kuruldu
Sürdürülebilirlik Akademisi, geçtiğimiz Aralık ayında turizm sektöründe sürdürülebilir iş modellerine geçişi sağlamak amacıyla “Sürdürülebilir Turizm Platformu”nu kurdu. Turizmin geleceğini şekillendirmek, değişimi ve en yeni gelişmeleri tartışmak, yeni düşünce sistemleri oluşturmak için sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan platform, 2015’in ilk çeyreğinde sektöre “Değişim Zamanı” demek için “Tourism For Tomorrow: Sürdürülebilir Turizm Buluşması”nı gerçekleştirecek.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” projesine rekor başvuru!

Önceki Haber

Fazlaysa paylaşın, hayata iyilik katın!

Sonraki Haber

Diğer Haberler