COP21’in Ardından…
cop21
Paris’te gerçekleşen BM İklim Zir­vesi yaklaşık 200 ülkenin imzaladığı anlaşmayla sonuçlandı. Kyoto’nun sona ereceği 2020 yılından sonra yeni küresel iklim politikalarını düzenleyecek olan çerçeveyi belir­leyen bu anlaşma tarihin en büyük demokratik başarısı olacak mı, gö­receğiz, zaman gösterecek. Ama daha önemlisi, ülkelerin tamamen kendi inisiyatifleri ile belirledikle­ri emisyon azaltım hedeflerine ne kadar sadık kalacakları. Üstelik bu hedeflerin her beş yıl sonunda tek­rar üstünden geçilerek yenilenmesi bekleniyor. İster istemez aklıma şu soru takılıyor:  Acaba bu anlaş­ma ile varılmak istenen 1,5 derece hedefi ve verilen azaltım sözlerini yerine getirebilmek üzere ülkeler, şirketler in yatırımlarını düşük kar­bonlu teknolojilere doğru kaydır­masını ne kadar teşvik edecek (veya zorunlu kılacak). Zirve sonunda Türkiye için oluşan kritik durum ise iklim fonlarından yararlanma talebi­nin nasıl gerçekleşeceği ve önümüz­deki dönemde karbon piyasaları ile ilgili nasıl bir gelişme olacağı…
Karbonsuzlaşmanın Getireceği Fırsatlar
Paris Konferansı dünya ve yoksulluk için bir umut getirdi. Ancak atmos­fer sıcaklığımızı endüstri devrimi öncesine göre 1,5 derecelik artışla sınırlama yolunda alınacak çok yol olduğu gerçeğini bir kenara atma­yalım. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’e göre şimdi önümüzde beş önemli fırsat var: Birincisi, şe­hir düzeninden gıda üretimine ka­dar her alandaki gelişime farklı bir yaklaşımla odaklanmak. İkincisi, ihtiyacımız olan temiz enerji dönü­şümünü tıpkı dijital devrim hızın­da ve ölçeğinde gerçekleştirmek. Üçüncüsü, iş dünyasının odağını süratle iklim konusuna çevirmesi. Dördüncüsü karbon fiyatlaması ve ticareti mekanizmalarının küresel ölçekte hızla yayılması (halen 40 ülkede uygulanıyor ve tüm seragazı emisyonlarının sadece %12’sine kar­şılık geliyor). Ve nihayet sonuncusu da yine küresel ölçekte emisyon azaltımı için gerekli teknolojilerin uygulanması için ihtiyaç duyulan trilyonlarca dolar tutarındaki fi­nansmanın sağlanması. Neticede yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla beklentilerin ötesinde bir tarihi an­laşmaya varıldı. Şimdi sıra, gelecek jenerasyonlar için dünyamızı kur­tarmak üzere zararlı seragazlarıyla yapacağımız savaşa geldi…
World Bank Climate @WBG_ Climate
https://t.co/64z7MUgrNq
Temiz Enerji Şampiyonu: Çin
temiz enerji
Dünyanın en büyük kirleticisi sırala­masında birinci olan Çin, 2014 yılın­da yenilenebilir enerji alanında yap­tığı 89 milyar dolarlık yatırımla da liste başı. Yeşil enerji yatırımı ve ser­maye dağıtımı açısından dünyanın en önemli 55 gelişmekte olan ülke­sinin performansını baz alan 2015 İklim Ölçüsü Araştırma Raporu’na göre Çin, yenilenebilir enerji pro­jelerine yatırım yapan ülkelerin en büyüğü konumunda bulunuyor. Çin’i Brezilya, Şili, Güney Afrika ve Hindistan takip ediyor. Raporda Çin’in temiz enerji evriminde sadece gelişmekte olan ülkeler alanında değil, aynı zamanda tüm ülkeler için de kritik rol oymamaya devam edeceği vurgulanıyor. Çin, çevreyi kirleten kömür merkezli enerji sant­rallarının yerine birçok yenilenebilir enerji projelerini hayata geçirmeye başladı ve 2014’te 35GW yeni yeni­lenebilir enerji yatırımı yaptı.
Enerji Gazetesi @EnerjiGazetesi https://t.co/G45gJ9fOGQ

13 GÜNÜN ANATOMİSİ

Önceki Haber

İklim Meselesi TBMM’nin de Meselesi

Sonraki Haber

Diğer Haberler