7 Aralık günü tarihi Pera Palas otelinin toplantı salonu tarihi bir toplantıya tanıklık etti. Agatha Christie’nin de kaldığı otelle hemen hemen yaşıt olan küresel sigorta şirketi Allianz’ın Türkiye birimi, uzun süredir üzerinde çalıştıklarını bildiğimiz “Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Modeli”ni kamuoyuyla paylaştı. Sunumunu bizzat Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui’un yaptığı lansmanda, kurumun Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz yıl açıkladığı 17 Sürdürülebilirlik Hedefinden beşini nasıl ve neden rehber edindiklerini ve oraya ulaşmak için ortaya koydukları özgün stratejilerini heyecanla dinledik. İşte anlatılardan bize kalanlar…
Barış DOĞRU


 
İşte “iyi” şeyler de oluyor. İyi şeyler olması için iyi bireyler, iyi ekipler, iyi yöneticiler ve iyi bir yönetişimin olması gerektiği de tekrar doğrula­nıyor. 7 Aralık’ta Pera Palas’ta düzenlenen Allianz Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Stratejisi lansmanın­da olan biteni izliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları stratejilerini dinlerken o heyecanın bir parçası oluverdiğimi fark ediyorum. Dünyanın en büyük sigorta, dolayısıyla finans kurumlarından biri olan Allianz’ın küresel çapta iklim değişikliğiy­le ilgili hem taahhütleri hem stratejileri, hem de onlarca sigortacılık ürünü (elektrikli arabalardan iklim değişikliği bağlantılı sigorta poliçelerine ka­dar uzanan) olduğu zaten biliniyor. Çoğu şirketin yaptığı gibi, global stratejinin Türkiye’ye basitçe çevrilmesi, uyarlanması mümkün. Ama bunun, aynı birebir şiir çevirilerinde olduğu gibi çoğu zaman yavanlık ve tatsızlık anlamına geleceği de açık. Al­lianz Türkiye ekibi ise (bu ekip de çok farklı birim­lerden oluşmuş bir sürdürülebilirlik komitesi) nere­deyse bir yılı aşkın süredir, küresel düşünüp yerel eylemenin peşine düşüp kafa patlatmışlar Türkiye stratejisi için. Ve yapılması gerektiği gibi, onlarca paydaşla bir araya gelmişler. Sonuçta ortaya çıkan, tam da bu nedenlerle gerçek bir strateji. Başarısını ve etkilerini daha sonra hep beraber göreceğiz ama zaten ilk hedef kurum içinde böyle bir heyecanın ve etkinin yaratılması değil midir?
Radyoda her duyduğumda yüzümü gülümsetive­ren “Allianz Seninle” reklamlarına bir ekleme ile “Allianz Seninle; İyiliğin Yanında” mottusuyla du­yurdukları stratejilerini Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleri’nin beş maddesiyle ilişkilen­dirmeleri de son derece önemli ve yerinde. “İklim Eylemi”, “Sağlıklı Bireyler”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” ve son olarak da “Toplumsal Cinsi­yet Eşitliği” hedefleri, sürdürülebilirlik stratejisinin iş stratejileriyle nasıl iç içe geçirileceği konusunda ufak bir ders niteliğinde. Yani tesadüf eseri seçil­memiş bu hedefler.
Lansmanda stratejinin nasıl titizlikle oluşturuldu­ğunu görebiliyorsunuz. Soru, bu beş temel hedef için somut olarak neleri, nasıl yapacakları üzerine kurulmuş. Stratejinin dayandığı bu dört sütunu da (hepsinin altı, bir sigorta şirketinin faaliyetlerini, çevresel ve sosyal etkilerini hesaplayarak kurgulan­ mış) şöyle özetleyebiliriz: İyi Çevre, İyi Bireyler, İyi Kurumlar ve İyi Toplum. Bu dört uğraş alanını çevreleyen model ise, Önleyici Çözümler ile Girişimcilik ve İnovasyon başlıkları ile tarif edil­miş.
“Korunma Uçurumu” Dörde Katlanmış Bir Dünya
Lansmanın sonunda Allianz Tür­kiye CEO’su Aylin Somersan-Coqui ile sürdürülebilirlik stratejilerinin ayrıntıları ve planları üzerinde kısa bir sohbet etme şansı da buluyoruz. Konuya son derece odaklanmış bir yönetici olduğunu fark etmemek mümkün değil. İk­lim değişikliğiyle ilgili küresel si­gortacılık ürünlerinin hangilerinin Türkiye’ye getirileceği, uyarlanaca­ğı üzerinde çalıştıklarını anlatıyor Aylin Hanım yine aynı heyecanla. Sigortacılık sektörünün iklim de­ğişikliği ve riskleriyle ne kadar bağlantılı olduğunu da vurguluyor. Nasıl olmaz? Lansmandan döner­ken posta kutuma düşen, sürdü­rülebilirlik konusunda yazı yazan dünyanın en etkili kalemlerinden biri olan Damian Carrington’un Guardian’da yayınlanan “İklim Değişikliği Sigorta Şirketleri­nin Risk Yönetim Kabiliyetlerini Tehdit Ediyor” makalesi neredey­se herşeyi açıklıyor. Carrington, yazısını, aralarında Allianz’ın da olduğu 29 sigorta şirketinin kurdu­ğu ClimateWise Coalition’ın yeni yayınlanan raporuna dayandırmış. Rapora göre, doğal felaketlerin ma­liyetleri ile sigortalanan varlıklar arasındaki fark -ki bunu korunma uçurumu (protection gap) olarak adlandırıyorlar-, 1980 yılından beri tam dörde katlanmış durumda Yine aynı kaynağa göre, su kaynaklı katastroflar, 1950’den bu yana altı kat artmış. Bu inanılmaz yükselişler­de, iklim değişikliğinin olduğu ve sonuçta daha önce sigortalanabilen varlıkların giderek sigortalanamaz kategorisine yükseldiği de raporun vurguları arasında.

Daha 2014 yılında “İklim değişikliği eylemi, dünya tarihinin en iyi sigor­tacılık politikasıdır” yazmışlığı da var Carrington’ın. Sanırım Allianz Türkiye’nin iklim değişikliği strate­jisinin özü ve anlatmak istediği tam da bu. Bir yandan, iklim değişikli­ği ve dünyanın diğer sosyal altüst oluşları kaynaklı sorunlara önleyici çözümler geliştirirken, diğer yan­dan sosyal ve çevresel etkilerini olumlu yönde ilerletmek. Allianz’ın bunun için elinde önemli araçları mevcut. Küreseldeki Divestment (fosil yakıtlardan çekilme) hareke­tini Türkiye’ye de taşımaları, yani fosil kaynaklı enerji üretim tesis­lerindeki yatırımlarını kademeli olarak azaltmaları, zaten çok kısa zaman içinde, iktisadi terimle “kul­lanılamayacak varlıklara” (stranded asset) dönüşecek bu yatırımlardan çekilmeleri son derece önemli. İkin­ci önemli nokta, benim her zaman vurgu yaptığım, tüm ülkeye yayıl­mış geniş bayi-acente ağı. Şimdiye kadar Türkiye’de hiçbir kurum bu bayi-acente ağlarını sosyal ve çev­resel fayda, yani “iyilik” için efek­tif bir şekilde kullanmadı. Allianz Türkiye’nin buna niyeti var mı? Ay­lin Somersan-Coqui, gülerek bunun üzerinde çalıştıklarını, son derece önemli bir çalışma alanı olduğunu düşündüklerini söylüyor. Tam 4000 acenteden söz ediyoruz. Sadece onda birinin konuya yoğunlaşması bile, toplumun küresel hedeflerle buluşması için son derece önemli bir etkiye sahip olabilir.
Allianz Türkiye, beş küresel hedefi sık sıkıya tutmuş görünüyor. Tüm dileğimiz bu hedefleri asla bırak­mamaları… Bu onlara itibar, finan­sal rekabette üstün bir konum ve etkin bir risk yönetimi olarak dö­nerken, Türkiye toplumuna ve ge­zegene de çevresel ve sosyal fayda olarak geri dönecek. İşte o zaman Carrington’un sözünü en iyi şekilde tersyüz etmiş olacaklar: En iyi sigor­tacılık politikası, iklim değişikliği eyleminin ta kendisidir!

Çöp Değil Değer!

Previous article

Kentlerde Kapsayıcı, Güvenli ve Sürdürülebilir Kalkınma

Next article

You may also like