Allianz Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın “2 derece” hedefini ve düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek amacıyla düzenlediği iklim koruma paketini açıkladı. Buna göre şirket, mal ve kaza sigortası kapsamında kömürle ilişkili risklere teminat sağlamayı kademeli olarak azaltacak ve 2040 yılı itibarıyla tamamen sonlandıracak. 2 derece hedefini iş yapış biçimine ve tüm faaliyetlerine kalıcı olarak entegre etmeyi amaçlayan Allianz Grubu ayrıca, karbonsuz bir ekonominin geliştirilmesi için çalışan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne katılacak.

Dünyanın en sürdürülebi­lir sigorta şirketlerinden biri olma özelliğiyle öne çıkan Allianz Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın “2 derece” hedefi­ni ve düşük karbon ekonomisine geçişi etkin şekilde desteklediğini, düzenlediği iklim koruma paketiyle bir kez daha gösterdi. İklim strate­jisinin kapsamını bu amaç doğrul­tusunda önemli ölçüde genişleten Allianz Grubu, mal ve kaza sigortası kapsamında kömürle ilişkili risklere teminat sağlamayı 2040 yılı itibarıy­la sonlandırmış olmayı hedefliyor. Şirket ayrıca, 2 derece hedefini Al­lianz Grubu’nun iş yapış biçimine ve tüm faaliyetlerine kalıcı olarak entegre etme amacıyla, kâr amacı gütmeyen Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative-SBTi) ile işbirliği yapa­cak. SBTi’nin çatısı altındaki bilim, sivil toplum ve ekonomi alanların­dan ortaklarıyla temel yöntemler geliştirerek hedefler belirleyecek. Allianz Grubu, primlerden elde etti­ği gelirlerle yaptığı, yoğun karbon­lu sektörlerdeki alınıp satılabilen yatırımlarını da “iklim dostu” hale getirecek. Konuyla ilgili bir açıkla­ma yapan Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, “İklim değişikliği çok büyük ekonomik ve toplumsal riskler doğuruyor. Daha şimdiden milyonlarca insana zarar veriyor. Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri ve bir yatırımcı olarak, iklim dostu bir ekonomiye geçişi teşvik etmek istiyoruz” şek­linde konuştu.

İklim Dostu Ekonomi

Seragazı emisyonlarını önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 derece hedefine uyumlu hale getirmeyen şirket­ler, Allianz Grubu portföyünden kademeli olarak çıkartılacak. Bu, şirketin halihazırda uyguladığı ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) puanlama yaklaşımına benzer bir şekilde, şirketlerden uzun vadeli iklim koruma hedefleri konusunda taleplerde bulunularak yapılacak. Allianz Grubu Yatırımlardan ve ESG’den Sorumlu Yönetim Kuru­lu Üyesi Dr. Günther Thallinger, “Uzun vadeli bir yatırımcı olarak, değişimi, müşterilerimizle birlikte ‘iklim dostu’ bir ekonomi doğrul­tusunda şekillendirmek istiyoruz. Böylece, yeni teknolojilere yatırım fırsatlarımızı da stratejik olarak geliştireceğiz. Yaklaşımımızın uzun vadede portföyümüzün risk/getiri profilini daha da geliştireceğine ve bir yatırımcı olarak konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanı­yoruz” dedi.

Ayrıca, Allianz’ın finansman sağ­ladığı karbon salıcıları tarafından kullanılan kömür payı için alt sınır, %30’luk mevcut değerinden %5’lik oranlarda kademeli olarak azaltıla­rak 2040 yılına kadar sıfırlanacak. Bu alt sınır, madencilik şirketleri tarafından kömür çıkartılarak elde edilen geliri veya enerji şirketleri tarafından kömür kullanılarak üre­tilen enerji yüzdesini ifade ediyor. Bir sonraki ayarlama önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleştirilecek.

Allianz Grubu, 2 derece hedefi­ni, büyük oranda kömürle çalışan enerji santralları inşa ederek riske atan enerji şirketlerine bundan son­ra yatırım yapmayacak. Şirket ay­rıca, gerek faaliyette olan, gerekse inşası planlanan, yalnızca kömürle çalışan enerji santralları veya kö­mür madenlerine de bundan sonra elementer sigorta hizmeti vermeye­cek. Birden fazla kaynaktan elektrik üreten şirketler sigortalı olmaya de­vam edecek ve her biri tanımlanmış ESG kriterlerine göre değerlendiri­lecek. Bununla birlikte Allianz Gru­bu, sigortacılık sektöründe kömür risklerini 2040 yılına kadar kademe­li olarak ve tamamen ortadan kaldır­ma hedefini benimseyecek.

Allianz Grubu’nun küresel endüst­riyel sigorta şirketi Allianz Glo­bal Corporate and Specialty’nin CEO’su Chris Fischer Hirs de konu hakkında, “Müşterilerimizi kısa vadeli etkiler ve uzun vadeli stratejik değişiklikler hakkında et­kin şekilde bilgilendireceğiz. Düşük karbon ekonomisine geçişte ortak bir yol oluşturacak uygun çözüm­ler bulmak için birlikte çalışacağız” dedi.

Allianz ve Paris İklim Anlaşması

Allianz Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın 2 derece hedefinin tutturulması amacıyla uzun vadeli iklim hedefleri belirleyen ilk sigorta şirketlerinden biri. Bu uzun vadeli dönüşümü yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse ederek de destekleyen Allianz Grubu, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretim tesisleri için özel sigorta sağlamada da halen dünya lideri konumunda.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Karbon Saydamlık Projesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi kuruluşlar tarafından hayata geçirilen kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (Science Based Targets Initiative-SBTi) amacı, uluslararası iklim hedefleri doğrultusunda, şirketlerin karbon salımı azaltma hedeflerini belirlemesine destek olmak. SBTi’nin 45’ten fazla sektörden ve dünyanın her bölgesinden olan şirket ağında yer alan Allianz Grubu, finans sektörü için uygun bir metodoloji geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, uzmanlık ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarına katkıda bulunarak pazardaki diğer aktörlerle birlikte çalışacak.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Döngüsel Ekonomi Çalışmalarına 250.000 Euroluk Yeni Bir Fon!

Önceki Haber

Sürdürülebilir, Erişilebilir ve Yenilenebilir…

Sonraki Haber

Diğer Haberler