Hızlı tüketim malları alanında faaliyet gösteren P&G, 2020 çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin birçoğunu başarmış ve 2030 yılı için geniş kapsamlı, yeni hedefler oluşturmuş durumda. Şirketin Türkiye ve Kafkaslar Kurumsal İletişim Başkanı Ayça Turgay, “Bu hedeflerimizi oluştururken amacımız hem P&G hem de tüketicileri için değer yaratmak ve bunu yaparken de çevre ve toplum üzerinde olumlu etkiler bırakmak” diyor ve bahsi geçen hedeflerini ayrıntılı olarak anlatıyor.

YAZI: Barış DOĞRU

Önce bir P&G’nin 2020 Sürdürü­lebilirlik Hedefleri’ni konuşalım istersiniz. Birçoğuna bugünden ulaşmış durumdasınız. Neydi bun­lar ve şu anda neresindesiniz bu hedeflerin?

P&G olarak sürdürülebilirlik hedef­lerimiz doğrultusunda 2020 yılına kadar dünyada su ve enerji tüketi­mimizi %20, seragazı salımını %30 azaltmayı; üretim tesislerimizde kullandığımız enerjinin %30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ürün başına ambalaj kullanımını %20 azaltma ve suyun daha verimli kul­lanımını sağlayan ürünlerle 1 mil­yar kişiye ulaşma hedeflerimiz var. P&G Türkiye olarak, geliştirdiğimiz projelerle son beş yılda bu global hedeflerimize çok önemli katkılar­da bulunduk. Üretim tesislerimizde bertaraf edilen atık miktarını %88, enerji kullanımını %19 ve seragazı salımını %29 azaltmayı başardık. Faydalı tekrar kullanım oranını iki katına çıkardık ve depolamaya gön­derilen üretim kaynaklı katı atık oranını sıfıra indirdik. Bu alanda Global 2020 hedeflerine neredeyse şimdiden Türkiye’de ulaşmış du­rumdayız. Bunu rakamlarla vermek gerekirse:

-Bebek bezi ve Orkid üretiminde kağıtsız kalite uygulamasını başlata­rak yılda 20.000 adet kağıt kullanı­mını elimine ettik.

-Fairy üretiminde kullandığımız yeni teknoloji ile su tüketimini 20.000 ton/yıl azalttık. Böylece 280 kişinin yıllık su tüketimi ihtiyacını karşılamış olduk.

-Türkiye’deki iki fabrikamızda yaptığımız atık yönetimi iyileştirme­leriyle yılda 500 kamyon atık trans­ferini elimine ettik, bu durumda 80 bin ton CO2 emisyonu azalttık.

-Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından Bina Enerji Ve­rimliliği alanında en başarılı uygula­malar arasında gösterildi.

-Enerji verimliliği projelerimiz ile elektrik ve yakıt tüketimini 2009 yı­lından bu yana %19 oranında azalt­tık.

-Kasım 2015 itibarıyla fabrikala­rımızda üretim kaynaklı atıkların geridönüşümünü sağladık ve böyle­ce global hedeflerimizden biri olan “Depolamaya Gönderilen Üretim Kaynaklı Sıfır Atık” hedefini ger­çekleştirdik.

-Deterjan paketlerinde kullandığı­mız vakumlu, polietilen ve geridö­nüşümlü torbalarla ambalaj malze­mesi gereksinimini %80 azalttık.

-Bebek bezi üretiminde hava sağ­layan kompresör sistemini yeniden tasarlayarak yıllık 340 ton CO2 salı­mını engelledik.

-Likit üretim tesisinde buhar je­neratöründe yapılan iyileştirme ile buharı dışarı atmak yerine işlenen suyun ısıtılmasını sağlayarak yıllık doğalgaz tüketimini birim üretim başına %60 oranında azalttık.

-Renkliler için üretilen deterjanda yapılan formülasyon değişimi ile yıl­lık 17.000 ton atık suyu azalttık.

Peki bundan sonraki “Hedef 2030”da hangi taahhütler bulunu­yor?

2020 çevresel sürdürülebilirlik he­deflerimizin birçoğunu başardık ve bu doğrultuda 2030 yılı için geniş kapsamlı, yeni hedefler oluşturduk. Bu hedeflerimizi oluştururken ama­cımız hem P&G hem de tüketicileri için değer yaratmak ve bunu yapar­ken de çevre ve toplum üzerinde olumlu etkiler bırakmak. Bu neden­le markalarımız, tedarik zincirleri­miz, çalışanlarımız ve toplum bazın­da hedefler belirledik. Bu hedefleri şöyle sıralayabilirim:

Markalar için: Always, Ariel, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pante­ne ve Prima’nın da dahil olduğu 20 lider markasıyla P&G, %100 geri dö­nüştürülebilir veya yeniden kullanı­labilir ambalajlarla ve markalarının %100’ünde sunduğu şeffaf içerikle, tüketicilerine verdiği güveni sür­dürmeye devam edecek. P&G mar­kalarıyla daha fazla sürdürülebilir yenilikler başlatarak sorumlu tüke­timi mümkün kılacak ve bu anlayışa ilham verecek.

Tedarik Zinciri: P&G, üretim sa­halarındaki seragazı emisyonları­nı yarıya indirecek ve tesislerinin %100’üne güç sağlamaya yetecek miktarda yenilenebilir elektrik te­darik edecek. P&G ayrıca, yeniden kullanımla en az 5 milyar litre su tasarrufunda bulunacak.

Toplum: P&G, dünya okyanusları­na plastik atılmasını engelleyen, or­manları koruyan ve büyüten, emici hijyen ürünleri için geridönüşüm çözümlerini genişleten ve dünya­nın öncelikli havzalarındaki suyu koruyan, insanların, gezegenin ve işimizin gelişmesini sağlayan dönüş­türücü ortaklıklar kurmaya devam edecek.

Çalışanlar: P&G, sürdürülebilir dü­şüncenin ve bunun uygulamalarının günlük iş akışına yansıması için ça­lışanlarını sürdürülebilirlik anlayışı­na dahil edecek, yönlendirecek ve ödüllendirecek. Sağlanan her katkı çalışana ödül olarak yansıtılacak ve bu performans değerlendirmelerine entegre edilecek.

Genel hedeflerinizin çoğu üretim süreçleriyle bağlantılı. Bunların ilerleyişinde önemli adımlar atı­yorsunuz. Ancak P&G, hızlı tüke­tim malları (FMCG) alanında çalı­şıyor. Ve bildiğimiz gibi bu alanda asıl çevresel etki, tüketicilerin kullanımı sırasında gerçekleşiyor. Bu konuda, ürünlerinizin kullanım süreçlerindeki etkiyi azaltmak için yaptığınız çalışmalardan bahsede­bilir misiniz biraz da?

P&G olarak insanı veya çevreyi olumsuz etkileyebilen sorunlara şirketlerin artık tepkisiz kalama­yacağına, markaların da kurumsal vatandaş olarak sorumlulukları ol­duğuna inanıyoruz. Bunun içindir ki, artık her yıl kurumsal vatandaş­lık raporları hazırlıyor; kendimize özel sürdürülebilirlik hedefleri belirliyoruz. Yeni açıkladığımız Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz ile 2030 yılına kadar aralarında Head & Shoulders, Ariel, Fairy, Febreze, Pantene ve Prima’nın da olduğu 20 lider markamızı %100 geri dö­nüştürülmüş veya yeniden kullanı­labilir ambalajlarla üreteceğimizi taahhüt ettik.

Bu yolda önemli adımlardan birini bugün Head & Shoulders ile atma­nın kıvancı içindeyiz. Dünyanın bir numaralı şampuanı Head & Shoul­ders, “Dünyanın Geri Dönüştürül­müş İlk Şampuan Şişesini” üretti. Raflarda yerini alan bu yeni ürü­nümüz sadece plastik atığı üretim süreçlerine dahil etmek için gerçek­leştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarını de­ğil, aynı zamanda plastiğin geridö­nüşüme kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu yansıtıyor.

Hedefimiz, 2018 yılının sonunda, Avrupa’daki üretimin %25’ini geri dönüştürülmüş plastiklerden kar­şılamak. Bu sayede 500 milyondan fazla şişe geridönüşüme kazandırıl­mış olacak.

P&G Türkiye ofisinin LEED Altın Sertifikası aldığını duyurdunuz bir süre önce. Bu çalışma hak­kında neler söyleyebilirsiniz? Bu çalışmanın temel motivasyonu neydi?

Sürdürülebilirlik anlayışımızı yansı­tan yeni Türkiye ofisimiz ile binaları birçok kritere göre değerlendiren, en çevreci ve enerji tasarruflu bi­naları belirleyen “Leadership in Energy and Environmental Design” (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) Altın Sertifikası’nı aldık.

Yeşil Bina konseptinde tasarla­nan ve en yeni teknolojilerle des­teklenen yeni ofisimiz, %40 enerji tasarrufu sağlarken karbon ayaki­zini de %30 azaltıyor. Ofis, kişiye ait masa uygulamasının yerine tamamen açık, işbirliği odaklı ve işin gereksinimine uygun mekan­larda sürdürülebilir, sağlıklı ve konforlu bir çalışma kültürü ya­ratıyor.

Yağmur suyunun sulama amacıyla toplanması ve depolanmasından, enerji tasarruflu LED lambaların kullanılmasına ve güneş ışığından %90 faydalanılmasına kadar birçok detayın düşünüldüğü ofiste, benzer iş ortamlarına göre %30 daha fazla temiz hava girişi sağlanıyor. “Akıllı bina yönetim sistemi” ile aydınlat­ma, ısıtma, havalandırma gibi ana tüketim kaynakları yakından izle­nirken, çalışanların da sürdürülebi­lirlik uygulamalarına destek verme­leri için özel farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

IEA: Dünya 2023’e Kadar 1,3 TW’lık Temiz Enerji Kapasitesi Kurabilir

Önceki Haber

EKOIQ’nun 79. Sayısı Yayında! İçinde Neler mi Var?

Sonraki Haber

Diğer Haberler