Birleşmiş Milletler tarafından 2015 Eylül ayında ilan edilen 17 Küresel Hedef’ten 8’incisi olan “İnsana Yakışır İş ve Sürdürülebilir Büyüme” 2030’a kadar kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesini amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürüle­bilir Kalkınma Hedefleri’nin 8’incisi olan “İnsana Yakışır İş ve Sürdürülebilir Büyüme” kesin­tisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin yanı sıra tam ve üretken istihdam ile insana yakı­şır işlerin desteklenmesini amaçlıyor. Zira 1. hedef olan “Yoksulluğa Son” ancak bu şekilde erişilebilir olacak.

Dünyada halihazırda yaklaşık 2,2 milyon insan 2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre 2015 yılında 204 milyon insan işsizdi. 2030 yılına kadar ise 470 mil­yon yeni iş yaratılması gerekiyor. Bu da yeterli değil, aynı zamanda kendi­lerini ve ailelerini yoksulluktan çekip çıkarmak için yeterli kazanca sahip olmayan 780 milyon çalışanın koşul­larını da iyileştirmek şart. Adil bir kü­reselleşme ve yoksulluğun azaltılma­sı için üretken bir istihdam ve insana yakışır işler ise, olmazsa olmazlar.

Peki bizler bu durumu değiştirmek için ne yapabiliriz? Gençlerin bu tür işlere erişimini desteklemek, müm­kün olan en yüksek kalitede eğitime yatırım yapmak, gençleri işgücü piya­sasının gerektirdiği becerilerle donat­mak, sözleşme türlerine bakılmaksı­zın onların sosyal güvenlik ve temel hizmetlere erişimlerini sağlamak ve bütün bunları da cinsiyet, sosyoeko­nomik durum ayrımı yapmaksızın sunmak ilk adımlar olabilir. Hükü­metlere ise dinamik, sürdürülebilir, inovatif ve insan odaklı ekonomiler inşa etmek için çalışmak, genç ve ka­dın istihdamını desteklemek görevle­ri düşüyor…

Hedef 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

8.1. Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde GSYH’de yıllık en az %7 oranında büyüme sağlanması.

8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak; çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi.

8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi.

8.4. 2030’a kadar tüketim ve üretimdeki küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir biçimde artırılması ve gelişmiş ülkeler başı çekmek üzere, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba gösterilmesi.

8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dahil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ile eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak benimsenmesi.

8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması.

8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması. 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi.

8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dahil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi.

8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan, yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması.

8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması için yurtiçi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi.

8.a. Özellikle en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için, En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımı sağlanmasının artırılması.

8.b. 2020’ye kadar genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve uygulamaya konması. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Küresel İstihdam Paktı’nın uygulanması.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Farkında mısınız? “Herkes Fark Yaratabilir”

Önceki Haber

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 22 Kasım’da Başlıyor!

Sonraki Haber

Diğer Haberler