İKLİM DEĞİŞİKLİĞİSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Yenilenebilirler İçin İddialı, Tutarlı, Şeffaf ve Uzun Vadeli Stratejiler

Allianz 2018 İklim ve Enerji İzleme Raporu’na göre yenilenebilir enerji yatırımlarında G20’nin lideri bu yıl iki sıra sıçrayarak zirveye yükselen Fransa oldu. Fransa’yı Almanya ve Birleşik Krallık izledi. Raporda G20 ülkelerinin, yenilenebilir enerjiler için yatırım ortamını iyileştirebilmek adına daha iddialı, tutarlı, şeffaf ve uzun vadeli stratejiler geliştirip uygulamasının gerekliliğine değinildi.

Allianz’ın G20 ülkelerinde yatı­rım ortamını ve yenilenebilir enerji için yapılan yatırımları incelediği Al­lianz 2018 İklim ve Enerji İzleme Raporu’nun üçüncüsü yayımlandı. Allianz’ın Germanwatch ve NewCli­mate Enstitüsü işbirliği ile hazırladığı rapora göre; gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere çoğu G20 ülkesi geçtiğimiz yıl düşük karbonlu ener­ji yatırımlarına yönelik koşullarını iyileştirdi. Buna rağmen, ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına en iyi yatırım koşullarını sağlamak için politika çerçevelerini iyileştirme ko­nusunda kat edecek uzun bir yolu bulunuyor. G20 ülkelerinin, Pa­ris Anlaşması’nın iklim hedeflerine uyum için enerji sektöründe yıllık 886 milyar dolar tutarında yatırım yapma­sı gerektiğinin vurgulandığı raporda, G20’nin, yenilenebilir enerjiler için yatırım ortamını iyileştirebilmek adı­na daha iddialı, tutarlı ve şeffaf, uzun vadeli stratejiler geliştirip uygulaması gerektiğine dikkat çekildi. Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Al­lianz Grubu Kurumsal Sorumluluk Başkanı Katharina Latif “Yenilene­bilir enerji sektörünün gelişimi Pa­ris Anlaşması’nın iklim hedeflerine uyum açısından çok önemli. Bu zor­luklar, ancak ilgili hükümetlerin, şir­ketlerin ve sivil toplum örgütlerinin ortak çabalarıyla aşılabilir” diye ko­nuştu.

Rapora göre yenilenebilir enerji ya­tırımlarında G20’nin lideri bu yıl iki sıra sıçrayarak zirveye yükselen Fran­sa oldu. Fransa’yı sırasıyla Almanya ve Birleşik Krallık izledi. Uzun vade­li yatırımlar ile yine güneş ve rüzgar çiftlikleri gibi karmaşık projeler için önemli bir kriter sayılan en iyi poli­tika ve piyasa ortamı, bu üç ülkede bulunuyor. Fransa, Almanya ve Bir­leşik Krallık’ta yenilenebilir enerji projelerinin, genel olarak, iyi pazar ve yatırım koşullarının yanı sıra bü­yük ölçüde olumlu olan siyasi çevre avantajından yararlandığını dile ge­tiren NewClimate Enstitüsü Genel Müdürü Profesör Niklas Höhne, “Ancak, en iyi performans gösteren ülkelerde bile hâlâ eksiklikler bulu­nuyor. Fransa’nın yeni tesisler için açtığı ihalelere yeterli teklif verilmi­yor. Almanya’nın yeni açık artırma kuralları nedeniyle rüzgar yatırım­ları düşme eğilimi gösteriyor. Birle­şik Krallık’taki güneş enerjisi pazarı siyasi reformların ardından çöktü”  yo­rumunda bulundu. Rapor, bu yıl en büyük gelişmelerin, geçen yıla göre çok üst seviyelere sıçrayan Brezilya ve İtalya’da görüldüğünü ortaya koydu.

En Büyük Yatırım İhtiyacı Çin, Hindistan ve ABD’de

Raporda yenilenebilir enerji politika­larına verilen federal desteğin azal­dığı ABD, iki sıra gerileyerek doku­zuncu sıraya düştü. 2017 yılında yeni kurulan rüzgar ve güneş enerjisi tesis­lerinin sayısında düşüşün gözlendiği ABD’de, bu dönemde yenilenebilir enerji için 57 milyar dolar tutarın­da yatırım yapıldı. Bu rakam, Paris Anlaşması’nın hedeflerine uyum için gereken 158 milyar dolarlık sermaye­nin ancak üçte birine denk geliyor.

Raporda yer alan verilere göre be­şinci sırada yer alan Çin, 2017 yılına göre bu alandaki yatırımlarını iki kat artırarak 133 milyar dolara çıkardı. Bu rakam da enerji sektöründe talep edilen yıllık yaklaşık 314 milyar dolar tutarında yatırımın çok altında kaldı. Onuncu sırada yer alan Hindistan’da güneş enerjisinin yaygınlığı ikiye kat­lanırken, rüzgar enerjisinin yaygınlığı da artış gösterdi. Buna rağmen, ge­çen yıl 11 milyar dolarlık yenilene­bilir enerji yatırımı yapan Hindistan, enerji sektöründeki iklim hedeflerine uyum için gerekli yıllık minimum 160 milyar dolarlık yatırım hacmine zor da olsa ulaştı.

Türkiye’de Geçen Seneye Göre İyileşmeler Var

2017 yılında G20 ülkelerinin çoğu yenilenebilir enerjiyi destekleyici po­litikalarını geliştirmeye devam eder­ken, bu konuda son sıralarda bulunan Türkiye, YEKA ihalesinin açılmasıyla yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için hızlı bir başlangıç yaptı. Türkiye ayrıca Hindistan, Brezilya ve Çin gibi diğer gelişmekte olan ekonomiler­le birlikte fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesini en çok artıran ülkeler arasında yer aldı.

Önemli Olan Politikaların Nasıl Uygulandığı

G20 ülkeleri arasında sadece birkaç ülke enerji sektöründe tam karbon­suzlaştırma stratejisi izliyor. ABD dı­şında neredeyse bütün G20 ülkeleri, CO2 emisyonu limitlerini 2050 yılına kadar net olarak sıfıra indirmeyi kabul etse de bu ülkelerden sadece Birleşik Krallık, enerji sistemini karbonsuzlaş­tırmak için bağlayıcı ve iddialı uzun vadeli bir plan uygulamaya karar verdi. Ancak Birleşik Krallık dahi henüz kısa vadeli herhangi bir yenilenebilir enerji hedefi geliştirmedi. Kısa va­deli yenilenebilir enerji hedefleri­ne sahip olan Brezilya, Fransa ve Almanya’nın bu çalışmaları da, yeni­lenebilir enerji sektörünün büyüme hızını ancak Paris Anlaşması’nın talep ettiği düzeye çıkarmaya yetecek mik­tarda kaldı. Raporun yazarlarından Germanwatch çalışanı Jan Burck, burada önemli noktanın ülkelerin politikaları uygulamaya başlayıp başlamadıkları değil, bu politikaları nasıl uyguladıkları olduğunu vurgu­ladı. Burck, “En temel zorluklar dü­zensiz politika desteği, destek politi­kalarının yeterince uygulanmaması ve geriye giden politika tasarımı” dedi.

Sigorta Şirketlerinin Yenilenebilir Enerjideki Rolü

Uzun vadeli yatırım perspektifleri olan güçlü sermaye sahibi yatırımcılar olarak sigorta şirketleri, risk yönetimi uzmanlıklarıyla, yenilenebilir enerji projelerinde önemli bir rol oynaya­bilir. Paris İklim Anlaşması’nın “2 derece” hedefinin tutturulması ve yenilenebilir enerjileri finanse etmek suretiyle iklim dostu bir ekonomiye geçişi desteklemek için kendine uzun vadeli iklim hedefleri belirleyen ilk sigorta şirketlerinden biri olan Alli­anz, 2040 yılı itibarıyla, hem kömür yatırımlarını sonlandıracak hem de bu gibi riskler için verdiği sigorta temi­natlarını aşamalı şekilde kaldıracak.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Binalar Çözümün Önemli Bir Parçası Olacak

Önceki Haber

Yeşil Bir Anadolu Kaplanı ya da Atığın Suyunu Sıkmak

Sonraki Haber