İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

2019 Allianz Risk Barometresi: Doğal Afetler Türkiye İçin Büyük Risk

İş dünyasındaki en büyük riskleri mercek altına alan Allianz 2019 Risk Barometresi’nde siber tehdit ilk kez, iş kesintisi ile birlikte birinci sırayı paylaştı. Siber tehditler, iş kesintisini tetikleyen nedenler arasında yangın ve doğal afetleri geçerek en korkulan risk oldu. Araştırmada Türkiye, doğal afetlerin en yüksek risk olarak gösterildiği beş ülke arasında yer alıyor.

Allianz Global Corporate & Speci­alty (AGCS) tarafından yapılan yıllık küresel iş dünyası riskleri anketi Al­lianz 2019 Risk Barometresi’nin se­kizincisi yayınlandı. Araştırma bu yıl, aralarında CEO’lar, risk yöneticileri, broker’lar ve sigorta uzmanlarının da bulunduğu 86 ülkeden 2.415 uzmanın görüşleri ile rekor katılıma ulaştı. Araş­tırmaya göre siber risk küresel olarak, 2019 ve sonrası için iş dünyasının en büyük meselelerinden biri haline geldi. 2014 yılında dünya ekonomisine 445 milyar dolar zarar veren siber suçların neden olduğu zarar bugün 600 milyar dolara çıktı. Bu da, doğal felaketlerden kaynaklanan son 10 yıllık ortalama 208 milyar dolar ekonomik zararın üç katı­na denk geliyor.

AGCS CEO’su Chris Fischer Hirs, araştırma ile ilgili yaptığı değerlen­dirmede “Ağ bağlantısı ile birbirine bağlanmış günümüz toplumunda en büyük riski tam da bu anlamda yaşayan şirketler çok çeşitli yıkıcı senaryolar ve tetikleyicilere karşı planlar geliştirme­li” dedi.

Siber tehditlerle ilk sırayı %37 oranıy­la paylaşan ve iş dünyasının gelecek yıllarda karşı karşıya kalacağı bir diğer büyük risk ise iş kesintisi. İş kesintisi dünya genelinde üst üste yedi yıldır en büyük tehdit. Özellikle ABD, Kanada, Almanya, İspanya, İtalya ve Çin için en büyük risk bu alanda. Küresel ola­rak birbirine bağlanmış bir ekonomik sistemde, olası iş kesintisi senaryola­rının giderek daha çeşitli ve karmaşık hale geldiğinin belirtildiği raporda, bu senaryolar arasında temel BT sistemle­rinin çökmesi, ürün geri çağırma veya kalite sorunları, terörizm, siyasi ayak­lanma ve çevre kirliliği gibi sorunların yer aldığı kaydediliyor.

Küresel olarak sıralamadaki en büyük yükseliş ise yanıtların %13’ünde yer alarak sekizinci sırada bulunan iklim değişikliği ile yanıtların %9’unda yer alan 10. sıradaki kalifiye işgücü ye­tersizliği risklerinde görüldü. Ankette şirketlerin Brexit, ticaret savaşları ve gümrük vergileri gibi etkiler yaratan mevzuat ve düzenlemelerdeki değişik­likler konusunda daha endişeli olduğu belirlendi. Söz konusu risk %27 ile dör­düncü sırada yer aldı.

Türkiye, Doğal Afetlerde En Çok Risk Görülen 5 Ülkeden Biri

2018 yılında dünyada fırtına, sel, dep­rem gibi doğal afetler sonucu yaklaşık 146 milyar dolarlık ekonomik zararın gerçekleştiğine de dikkat çeken rapor­da Türkiye, dünyada doğal afetler ka­tegorisinde %52 ile en yüksek riskli beş ülke arasında bulunuyor. Arjantin, Şili, Endonezya ve Japonya da Türkiye ile birlikte ilk beş ülke sıralamasında yer alan ülkeler. 2018 yılı, doğal afetlerde kaynaklanan zararların zirve yaptığı 2017’ye kıyasla daha yumuşak geçse de toplam ekonomik kayıplar 150 milyar dolara yaklaşıyor.

Raporda dünyada afetlerin yol açtığı ekonomik kayıplar artarken ve iklim değişikliğinin sürmesi ile ilgili endişe­ler büyürken, işletmelerin ve sigorta şirketlerinin doğal afet riskini etkin bir şekilde yönetebilmek için dünyadaki değişen riskleri çok iyi gözleyip takip etmelerinin gerektiği vurgulanıyor.

Doğal afet dışında Türkiye için en fazla risk taşıyan unsur; tasarruf tedbirleri, emtia fiyatlarındaki artış, deflasyon ve enflasyon gibi makroekonomik geliş­meler olarak gösteriliyor. Söz konusu risk, Türkiye’ye ilişkin “10 Öncelikli Risk” listesinde %48 ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü risk %40 ile mev­zuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler olurken; savaş, terör, sivil karışıklık gibi politik riskler ve şiddet %27 ile Türki­ye için risk sırasında dördüncü gösteri­liyor. Pazar gelişmeleri %23 ile beşinci; yangın, patlama riski %19 ile altıncı sırada yer alıyor. Yedinci sırayı %15 ile iş kesintisi riski ve siber tehditler pay­laşırken %10 ile iklim değişikliği/havan değişimlerinde artış ve %4 ile kalifiye işgücü yetersizliği de Türkiye’deki ilk 10 risk listesinin son iki sırasında yerini alıyor.

Riskleri Artıran ve Azaltan Faktörler

Raporda; Brexit sürecinin yarattığı belirsizlik, küresel ticaret savaşları ve gümrük vergilerinin mevzuat ve dü­zenlemelerdeki değişikliklerle ilgili kurumsal kaygıları körüklediği belir­tiliyor. Bu yılın küresel sıralamasın­daki en büyük yükselişin gerçekleştiği unsurlardan iklim değişikliği, yalnızca aşırı hava olayları ve doğal afetler ne­deniyle artan kayıp ve aksaklıkların ha­bercisi olmakla kalmıyor, aynı zaman­da katı emisyon hedefleri ve birçok sektördeki yeni raporlama ve kamuyu aydınlatma gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda düzenlemeler ve yükümlülükler anlamında ciddi etkiler yaratıyor.

İnsan Sermayesi Dijital Ekonominin Kıt Kaynağı

Orta ve Doğu Avrupa’daki birçok ülke ile Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya’da görülen kalifiye işgücü yetersizliği ise bu yıl ilk kez küresel iş dünyası riskleri sıralamasında yer aldı. Bu risk, değişen nüfus yapısı, Brexit’in yarattığı belirsizlik ve dijital ekonomi­deki yetenek havuzunun sığlığı gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Kalifiye işgücünün ve daha genel olarak insan sermayesinin, dijital ekonominin kıt kaynağı haline geldiğini belirten Alli­anz Yardımcı Baş Ekonomisti Ludovic Subran bu riske ilişkin şu değerlendir­mede bulundu: “Yapay zeka, veri bili­mi, siber risk ya da itibar riski yönetimi gibi ‘öncül risk yönetimi’ alanlarında yetkinliğe sahip yeni çalışanların işe alımı konusunda şirketler arası reka­bet, söz konusu pozisyonların çoğu daha 10 yıl öncesine kadar var olmadığı için oldukça kızışmış durumda. İhtiyaç duyulan becerilere sahip aday havuzu­nun sınırlı oluşu nedeniyle cazip maaş teklifleri bile yetersiz kalırken, işe alım konusundaki aciliyet, hizmet içi eğiti­me de imkan vermiyor.

En Büyük 10 Küresel İş Dünyası Riski

1 İş kesintisi %37

2 Siber tehditler %37

3 Doğal Afetler %28

4 Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler %27

5 Pazar gelişmeleri %23

6 Yangın, patlama %19

7 Yeni teknolojiler %19

8 İklim değişikliği/Hava değişimlerindeki artış %13

9 İtibar ya da marka değeri kaybı %13

10 Kalifiye işgücü yetersizliği %9

Türkiye İçin En Büyük 10 Risk

1 Doğal afetler (Fırtına, sel, deprem vb.) %52

2 Makroekonomik gelişmeler (Tasarruf tedbirleri, emtia fiyatlarında artış, deflasyon, enflasyon) %48

3 Mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişiklikler (Ticaret savaşları ve vergiler, ekonomik yaptırımlar, korumacılık, Brexit, Euro Bölgesi çözülmesi) %40

4 Politik riskler ve şiddet (Savaş, terör, sivil karışıklık) %27

5 Pazar gelişmeleri (Kırılganlık, yoğunlaşan rekabet/yeni girişler, satın alma ve birleşmeler, pazar durgunluğu, pazar dalgalanması vb.) %23

6 Yangın, patlama %19

7 İş kesintisi (Tedarik zincirinin yıkılması dahil) %15

8 Siber tehditler (Siber suçlar, BT arıza ve kesintileri, veri sızıntıları, ceza ve müeyyideler) %15

9 İklim değişikliği/hava değişimindeki artış %10

10 Kalifiye işgücü yetersizliği %4

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

 Sürdürülebilirlik Uygulamaları ile Rekabet Avantajı Sağlamak Mümkün mü?

Önceki Haber

Ümit Boyner: “Adımlarımız Yetmeyecek, Artık Koşmalıyız”

Sonraki Haber