İKLİM DEĞİŞİKLİĞİRÖPORTAJLARSÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Geleceği Tüketmeden Üretmek

Göksal Güngör, Assan Aluminyum, Kibar Holding

Satışlarının %75’ini Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat olarak yapan Assan Alüminyum’un genel müdürü Göksal Güngör ile sürdürülebilirlik doğrultusundaki uygulamalarını konuştuk.

YAZI: Barış DOĞRU

Assan Alüminyum, satışlarının %75’ini Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülke­leri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, dört kıtada 70’ten fazla ül­keye ihracat olarak yapıyor. Batı ile bu kadar büyük ticari ilişkiler içinde olduğunuz düşünüldüğünde, sürdü­rülebilirlik ve emisyon oranları gide­rek daha fazla önem kazanmış olmalı kurumunuz için. Bu konuda bugüne kadar yaptıklarınızı kısaca aktarabilir misiniz? Emisyon değerleriniz konu­sunda nasıl bir gelişme söz konusu?

Assan Alüminyum olarak, “Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz” mottosu ile iş süreçlerimizi planlıyoruz. Üreti­mimizi sürdürülebilir metotlarla ger­çekleştirerek doğa için uzun dönemli pozitif değerler yaratıyoruz. Bu çerçe­vede her yıl pek çok enerji tasarrufu projesini hayata geçiriyoruz. Özellikle son altı yılda gerçekleştirdiğimiz pro­jeler sayesinde yaklaşık 220 bin ağaç dikimine eşdeğer emisyon tasarrufun­da bulunduk. Bu vizyon doğrultusun­da şirket bünyesine entegre ettiğimiz geridönüşüm tesisimiz ile de geri ka­zanımı %100 oranında mümkün olan alüminyumu en etkili biçimde geri dö­nüştürüyoruz. Sürekli olarak geliştiril­diğimiz ve hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projelerimiz sonucunda do­ğalgaz ve elektrik tüketimimizi daha verimli hale getirdik. Bu sayede de iş hacmimizin her sene yeni yatırım­larımızla artmasına karşın, ton başına CO2 salım parametrelerinde önemli gelişim kat ettik.

Emisyon oranlarını düşürmenin iki temel yolu var elbette. Biri enerji ve­rimliliği iken, diğeri de doğrudan ye­nilebilir enerji üretimi yapmak veya satın almak şeklinde. Assan Alümin­yum bu konuda neler yapıyor? Bun­dan sonrası için neler yapmayı plan­lıyor?

Çevreye ve sürdürülebilirlik konula­rına olan hassasiyetimiz neticesinde hem pek çok enerji verimliliği proje­sini hayata geçiriyoruz hem de karbon ayakizini azaltmak amacıyla bünye­mize kattığımız yenilenebilir enerji üretim tesisiyle, üretim tesislerimizin yaklaşık bir senelik elektrik enerjisi tüketimi kadar temiz enerji üretiyo­ruz. Ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarda üzerimize düşen sorumlu­luğu büyük bir titizlikle yerine getiri­yoruz. Sürdürülebilirlik konusunda üzerimize düşen yükümlülüklerimiz­den daha fazlasını gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. ISO 50001 Ener­ji Yönetimi Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi gibi bu konuda kritik sertifikasyonların tümüne sahibiz ve bunları düzenli olarak yeniliyoruz. Aynı anlayışla yıl içinde çevre ve enerji alanında yeni sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza de­vam ediyoruz.

Alüminyum geridönüşüm konusun­da son derece elverişli bir malzeme. Geridönüşüm tesisinizde yıllık ne kadar bir miktarı geri dönüştürüp ekonomiye kazandırıyorsunuz?

Son senelerde üretimimizin %30’un­dan fazlasını entegre tesisimizin de yardımıyla geri dönüştürüyoruz.

100 bin tona ulaşan mevcut alü­minyum folyo üretim kapasitesiy­le, Avrupa’nın en büyük üç üreti­cisinden biri konumundasınız. Bu aynı zamanda önemli bir çevresel sorumluluk da getiriyor. Önümüz­deki dönem için bu konularda neler planlıyorsunuz? Bir emisyon azal­tım taahhüdünüz var mı? Ya da ver­meyi düşünüyor musunuz? Dün­yaya, özellikle de Batı ülkelerine ihracat konusunda bu tür emisyon azaltım taahhütleri önünüze gele­bilir mi?

Çevre ve enerji verimliliği tüm dün­yada olduğu gibi ülkemizin de ana gündem maddelerinden biri durum­da. Assan Alüminyum olarak bizler de her zaman olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi bü­yük bir sorumlulukla yerine getirme­ye devam edecek, iş planlamalarımızı gelecek için en uygun olacak şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. ­

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Kent Bahçeciliği ile Kentlerde Emisyon Azaltımı Mümkün mü?

Önceki Haber

Geridönüşüm için Asıl Hedef, Döngüsel Ekonomi

Sonraki Haber