Greentech İzmir; değişime daha hızlı uyum sağlamak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak, daha hızlı büyümek ve sürdürülebilirlik temasında değer yaratmak için kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji start-up’larını İzmir’de bir araya getiriyor. Etkinliğin düzenleyicilerinden İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) ile Greentech İzmir’in hedeflerini konuştuk…

YAZI: Bulut BAGATIR

Greentech İzmir etkinliğinin çıkış noktası nedir? Etkinlik neyi hedefli­yor? Kimler bu etkinliğe katılabiliyor?

Dünyada son yıllardaki inovasyon eği­limleri izlendiğinde, teknoloji star­tup’ları ile kurumsal aktörlerin işbir­likleri öne çıkarken, açık inovasyon giderek daha çok yaygınlaşan bir model haline geliyor. İnovasyonun artık yoğun olarak, kurumsal yapıların kapalı Ar- Ge merkezlerinden değil, startup’larla yaptıkları işbirliklerinin sonucu olarak ortaya çıktığını gözlemliyoruz.

Türkiye’de de son 10 yılda hareketle­nen girişimcilik ekosistemini, ülkemiz ekonomisinin geneline yayılan bir de­ğere dönüştürmek için aktörler ara­sı etkileşim ve işbirlikleri son derece önem arz ediyor. Teknoloji startup’ları için kurumsal aktörler, sadece bir fon kaynağı ve yatırım potansiyeli taşımaz­lar. Önemli bir tecrübe kaynağı, pazar bilinci, müşteri ve tedarikçi ağı ve de­neyimi barındırdıkları gibi, kurumsal aktörler için de teknoloji startup’ları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ino­vasyona hızlı erişme aracı fonksiyonu görebilirler. Bu işbirlikleri aynı zaman­da dünyada yeni teşvik mekanizmaları­nın da gündeminde.

Diğer yandan yeşil teknoloji alanında­ki Ar-Ge harcamalarının tüm dünyada her geçen gün artması, çevresel per­formansı yüksek yeni yatırımların hız­lanması, yenilenebilir enerji yatırım ve kullanımının giderek önünün açılması, enerji verimliliği ekipmanları, enerji depolama üniteleri, elektrikli araçlar, akıllı şehirler, yeşil binalar gibi pek çok alanda temiz çevre teknolojilerinin geliştirilmesi süreçlerinin hızlanması, eko-verimliliğe yönelik uygulamala­rın artması bekleniyor. Bunun yanın­da hızlı büyüyen teknoloji startup’ları, inovasyonun yayılması için etkin bir rol oynuyor, ülkelerin ve bölgelerin kalkın­masında önemli araçlar haline geliyor.

GreenTech İzmir, tüm bu gelişmele­rin ışığında, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin iki önemli aktörü olan startup’lar ile kurumsal şirketleri sür­dürülebilirlik teması altında bir araya getirmek ve işbirliklerini tetiklemek amacıyla tasarlanmış bir program.

Program iki aşamadan oluşuyor. İlk aşa­mada, seçilen yeşil teknoloji startup’ları bir aylık mentorluk süreci ile girişim hızlandırma programına katılıyorlar. İkinci aşamada ise, bu startup’lar ve bu startup’ların ürün ve hizmetleriyle ilgi­lenen kurumsal aktörler (büyük şirket, kamu kurumu, belediye, organize sana­yi bölgesi vb.) işbirliği imkanlarını gö­rüşmek üzere bir araya gelecekleri bir final günü etkinliği düzenleniyor.

Bu sene etkinlik ikinci kez düzenle­niyor. Geçen seneki etkinlikten farklı olarak bir uygulama var mı?

2018 yılında GreenTech İzmir Programı’nın hedef kitlesi İzmirli startuplar’dan oluşuyordu. Etkinlik kapsamında öncelikle İzmir’deki ye­şil teknolojilerle ilişkili startup havuzu oluşturuldu. Öte yandan, kurumsal ak­törler tarafında, sadece büyük firmalar ile iletişim kuruldu.

Bu yıl ise, Türkiye’nin dört bir yanın­dan startup’lar programa katılma şansı yakaladılar. Öte yandan bu yıl büyük firmaların yanı sıra kamu kurumu, belediye, organize sanayi bölgesi gibi kurumsal aktörler de yeşil teknoloji dönüşümleri için startup’lar ile görüş­meler yaptılar. Özellikle belediyelerin, temiz teknoloji startup’ları için önemli bir müşteri grubu olduğunu gördük. Belediyeler ve startup’ları bu şekilde yapısal bir platformda bir araya getiren ilk program olduğumuza inanıyoruz.

Geçtiğimiz yıl etkinlik nasıl sonuçlar vermişti? Nasıl bir ilerleme kaydedil­di? Hedeflenen noktaya gelindi mi?

2018 yılında, program ana amacı olan startup’larla kurumsal şirketleri bir ara­ ya getiren tematik bir örnek aksiyon görevini yerine getirdi ve hedeflere uygun olarak ilk teması sonrasında sü­recin devamını planlayan birebir görüş­melerin yapılması sağlandı. Startup’lar İnci Holding, Yaşar Holding, Ford, Siemens, Tüpraş, Enerji Piyasaları İş­letme A.Ş (EPİAŞ) gibi büyük kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapma imkanı yakaladılar. Bu startup’larımız arasında, kurumsal aktörler ile işbirliğini hayata geçirenler ve etkinlik sonrasında kapa­sitesini güçlendirerek ihracat yapanlar oldu. İzmir’deki yeşil teknoloji star­tup’larının ulusal seviyede de bilinirliği sağlandı.

2019 yılında ise Greentech İzmir’in artık startup ekosisteminde, yeşil tek­nolojiler alanında çalışmalarını yürüten startuplar için bir marka olarak konum­landığını gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda bu marka duruşunu güçlendi­recek, destekleyici etkinlikler ile prog­ramın etkisini daha geniş bir tabana yaymayı planlıyoruz.

Benzer etkinliklerin genellikle İstanbul’da yapıldığını biliyoruz. İz­mir kent olarak bu etkinliğe nasıl bir katma değer sunuyor? İzmir’deki startup ekosistemi buradan nasıl ya­rarlanıyor?

Türkiye girişimcilik ekosisteminde son 10 yılda yaşadığımız gelişmeleri bir son­raki aşamaya taşımak için artık tematik ekosistem oluşumlarına ihtiyaç var. İşte bu nedenle İstanbul dışında da farklı bölgelerde rekabet gücü avantajı sağla­yabilecek belli alanlara odaklanmak ve boşlukları doldurmak gerekiyor. İzmir, yeşil teknolojilere odaklanmak ve yeşil teknolojilerde girişimcilik ekosistemini derinleştirmek için önemli bir lokas­yon. Biz de bunun farkında olarak eko­sistemin tüm aktörlerini İzmir’de bir araya getirmeyi ve İzmir’in yeşil tek­nolojilerde bir çekim merkezi olmasını amaçladık.

Greentech İzmir hem yerel seviyede hem de ülke çapında startup-kurum­sal aktör işbirliğini destekleyici araç ve programlara sahip paydaşları bir araya getirerek startup’ların geniş bir bilinir­liğe ulaşmasını sağlıyor. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, EPİAŞ, Endeavor Türkiye ve Redis Inovasyon ile İzmir’deki tüm teknopark, teknolo­ji transfer ofisi ve kuluçka merkezleri işbirliğiyle bu etkinlik düzenlenirken KOSGEB, TÜBİTAK, UNIDO GCIP, Hello Tomorrow Turkey gibi kurum­lardan da katılım sağlandı. Ayrıca bü­yük ölçekli kurumsal şirketlerin karar verici yetkililerinin ve İzmir’deki kamu kurumları, belediyeler, Organize Sa­nayi Bölgeleri’nden yöneticilerin et­kinliğe katılımı gerçekleşti. Bu geniş katılım, startup’ların farklı işbirliği ka­nalları için görüşmeler yapmasına ola­nak sağladı.

Haberlerimizden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Neredeyiz?- IV

Önceki Haber

Bugün Küresel İklim Grevine Neden Katılmalısın?

Sonraki Haber

Diğer Haberler